НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277738

Назва:

Англійська моваАнотація: Англійська мова для маґістеріуму. Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students The integrated course Public Speaking and Academic Writing for Master Programme Students prepares them for their future professional scientific and research work. The students acquire the knowledge to organize, and deliver different types of speeches as well as to write a research paper.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 56; самостійна робота - 124).

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): доцент, к. філол. н. Гусар М.В., доцент, к. пед. н. Китаєва С.О., доцент, к. філол. н. Мазін Д.М., доцент, к. філол. н. Павленко Л.І., доцент, к. філол. н. Рябоконь Г.Л., доцент, к. філол.н. Федорів Я.Р., к. філол. н. Фіногіна Т.С., ст. викладач Хименко С

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- засвоїти лексичні, синтаксичні й функціонально-синтаксичні особливості публічного мовлення та академічного (наукового) письма;
- збагатити свій вокабуляр за рахунок загальнонаукової лексики;
- розуміти стратегію і тактику сучасного публічного мовлення;
- вміти застосовувати засоби активізації уваги слухачів;
- знати вимоги до мовленнєвої культури промовця;
- розрізняти та інтерпретувати різні типи наочних засобів (графіків, схем, таблиць тощо);
- вміти підготувати та презентувати доповідь-інформування та доповідь-переконування англійською мовою;
- засвоїти методи риторичної аргументації;
- застосовувати критерії оцінювання усної промови;
- поглибити розуміння композиційних вимог до написання різних типів параграфів та аргументованого есе;
- вміти складати тези, конспект, анотацію та робити тематичні виписки у рамках визначеного наукового дослідження;
- вміти підготувати наукову статтю відповідно до прийнятих вимог (чітка структура, точний і зв'язний виклад думок, розгорнута аргументація, відповідний ілюстративний матеріал, логічний висновок та дотримання належного наукового стилю);
- знати вимоги до укладання наукової бібліографії (MLA, APA).


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Англійська мова (БП). Англійська мова (за професійним спрямуванням) (БП).

Зміст дисципліни: Публічне мовлення: - Основи ефективної комунікації - Доповідь-інформування - Доповідь-переконування Академічне письмо - Техніка академічного письма - Наукова письмова робота


Рекомендована література: Gregory, H. Public Speaking for College and Career. New York: Random House, 1987.
Osborn, M.& S. Osborn. Public Speaking. Houghton Mifflin, 2001.
Powell, M. Presenting in English. Boston: Thompson Corp., 2002.
Biays , J., & C. Wershoven. Along These Lines: A Course for Developing Writers. New Jersey: Prentice Hall, 2004.
Biays, J., Wershoven, C., & L. Larway. Along These Lines: Exercise Booklet. Ontario: Prentice Hall Allyn and Bacon Canada, 2004.
Bilozerova O., Briskina L. et al. Reference Book in Academic Writing. NaUKMA 2007.
Jordan R. R. Academic Writing Course. Edinburg: Longman, 1996.
Trzeciak J., Mackay S.E. Study Skills for Academic Writing: Student's Book. New York: Phoenix ELT, 1994.
Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. -Львів: ПАІС, 2003.


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, участь у практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 30 балів (залік, екзамен).

Мова навчання: англійська