НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277842

Назва:

Екологічна економікаАнотація: Основи економіки, політична економіка, економічні інструменти захисту навколишнього середовища. Природа економічних проблем, поведінка споживача й індивідуальні потреби, фірма і виробництво. Попит і пропозиція на ринку, ринкові ціни та розподіл благ. Умови оптимального розподілу ресурсів. Ідеальна конкуренція в теорії та на практиці, монополія і громадська політика. Розподіл ринків та доходів, провали ринку і причини екологічних проблем. Інструменти державного впливу на охорону довкілля.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90 ; аудиторні години - 42; в т.ч. лекції - 14 год., практичні заняття - 28 год.; самостійна робота - 48, кількість кредитів ЄКТС - 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): к.е.н. Маслюківська-Самберг Олена Павлівна

Результати навчання: По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні вміти визначати основні терміни екологічної економіки; розуміти взаємозв'язки між різними елементами суспільства у контексті визначення причин і вирішення проблем сталого розвитку; знати економічні причини екологічної кризи і оцінювати економічні можливості її подолання; вміти показати причинно-наслідковий зв'язок у виникненні проблем сталого розвитку; прогнозувати розвиток сучасних подій у вирішенні глобальних екологічних проблем

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: економічна теорія, економіка природокористування чи економіка довкілля.

Зміст дисципліни: Зміст навчальної дисципліни: Введення в екологічну економіку. Фундаментальне бачення і зміна парадигми економічного вчення. Демографічні переходи і вплив на сталий розвиток. Екологічна крива Кузнеця. Вимірювання добробуту і благополуччя. Міжнародна торгівля і глобалізація. Гроші і розподіл багатства. Використання принципів екологічної економіки у політиці: досягнення сталого масштабу, забезпечення справедливого і ефективного розподілу.


Рекомендована література: o Дейлі, Герман. Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку. К: Інтелсфера. 2002.
o Cumberland, John , Herman Daly, Robert Goodland, Richard Norgaard, Robert Costanza. An Introduction to Ecological Economics. St. Lucie Press. 1997.
o Daly, Herman and Joshua Farley. Ecological Economics: Principles and Applications - Island press. 2004. - 460p.
o Prugh, Thomas , Robert Costanza, John H. Cumberland, Herman E. Daly, Robert Goodland, Richard B. Norgaard. Natural Capital & Human Economic Survival. Second Edition. Lewis Publishers, Inc. -1999.


Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) - практичні заняття Підсумковий контроль (30%) - екзамен

Мова навчання: українська/ англійська