НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277844

Назва:

Екологічна інженеріяАнотація: Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 6

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.х.н., проф. Ісаєв С.Д.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен розуміти принципи планування та реалізації інженерних рішень з урахуванням довкільних пріоритетів, використовуючи при цьому екологічні закони та кількісні методи оцінок.

Спосіб навчання: аудиторні та практичні заняття

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна та неорганічна хімія, Органічна хімія з основами біохімії, Техноекологія, Загальна екологія.

Зміст дисципліни: Метою даного курсу є допомогти майбутнім магістрам засвоїти інженерний підхід до проблем екології. Висвітлюються сучасні концепції на довкілля як об'єкт застосування інженерних рішень, що керуються передусім нагальними завданнями і перспективними проблемами, які висуває екологічна наука. Студенти мають можливість опанувати основи кількісного підходу для інтегрованої оцінки якості довкілля, як результат дії природних процесів і антропогенної діяльності. Основні тематичні питання і завдання цього курсу висвітлюються з урахуванням проблем енергозбереження. Саме об'єктивність такої оцінки дає можливість прийняти вірні інженерні рішення чи скорегувати завдання в рамках будь яких технічних проектів.


Рекомендована література: 1. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной екологии. - М.: Высшая школа. -1999. - 447 с.
2. Managan S.E. Environmental chemistry. - London, New York, Washington: Lewis Publishers. - 2000. - 898 p.
3. Инженерная экология: учебник / Под ред. В.Т.Медведева. - М.: Гардарики. - 2002. - 687 с.
4. Баженов В.А., Ісаєнко В.М., Саталкін Ю.М. та ін.. Інженерна екологія. - Київ: Кн. вид. НАУ. - 2006. - 492 с.
5. Апостолюк С.О., Джигирей В.С., Соколовский І.А. та ін. Промислова екологія. Навчальний посібник. К.: Знання, 2012. - 430 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, тест-опитування.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських та практичних заняттях (60%); проміжний контроль у вигляді тест-опитування; підсумковий контроль (40%).

Мова навчання: українська