НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277845

Назва:

Екологічна політикаАнотація: Огляд сучасних екологічних проблем: глобальні, національні та підходи до їхнього вирішення. Історичний огляд концепцій охорони навколишнього середовища; порядок денний-21 і стійкий розвиток. Організація управління екологічною політикою, організаційні засади проведення державної екологічної політики в Україні та за кордоном. Методи політичного аналізу й екологічної політики: загальні основи урядової інтервенції, аналіз при прийнятті рішень, аналіз «шкода – користь», регулюючі та ринкові механізми, оцінка й управління екологічним ризиком.

Тип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; в т.ч. лекції - 20 год, семінарів - 20год., самостійна робота - 80 год.; кількість кредитів ЄКТС -4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): ст. викладач Васильківський Борис Миколайович

Результати навчання: : мета курсу: екологічна політика та її функції, система практичних підходів до реалізації екологічної політики, навчитися планувати в галузі екологічної діяльності, ознайомитися з методологією розробки екологічної політики на різних рівні.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: екологічне право

Зміст дисципліни: основні положення екологічної політики, її принципи та цілі формування, інструменти екологічної політики. Сталий розвиток, інституційна система забезпечення екологічної та національної екологічної політики. Формування екологічної політики на різних рівнях.


Рекомендована література: 1. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О., Навроцький В.М., Гетьман В.В. Екологічне управління - К.: Либідь, 2004;
2. Закон "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року" 21.12.2010 р. ВРУ №7053;
3. А. Штайнер, Г. Мартонакова, С. Гузиова. Справочник по управлению в области окружающей среды - ПРООН, 2003; Д. Гелд, Е. МакГрю, Д.Голдблатт, Д. Перратон. Глобальні трансформації. - К. Фенікс, 2003.


Форми та методи навчання: : лекції, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 70 %) - семінари, самостійна робота. Підсумковий контроль (30%) - екзамен

Мова навчання: українська.