НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277847

Назва:

Управління природними ресурсамиАнотація: Курс має на меті представити здобувачам вищої освіти рівня "магістр" основні методологічні положення та методичні підходи до формування ефективного та сталого управління природними ресурсами, зокрема, в розрізі основних видів природних ресурсів - надр, водних, рослинних, економічно доцільної організації природо-заповідної справи. В процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями і компетенціями щодо організації державної та місцевої політики раціонального (сталого) використання природних ресурсів, інструментарію економічно-доцільного відновлення ландшафтної цілісності, економічної оцінки асиміляційного потенціалу екосистем. Самостійна робота студентів передбачає проведення реферативного дослідження за пропонованою тематикою та захист отриманих результатів. Для прослуховування курсу запрошуються студенти різних спеціальностей, якім цікаво оволодіти знаннями і компетенціями щодо ефективного управління природними ресурсами. Для прослуховування курсу бажано мати базові знання з економіки природокористування. Курс викладається державною мовою.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 150; аудиторні години - 50; в т.ч. лекції - 26 год., семінарів - 24год.; кількість кредитів ЄКТС - 5

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент Карамушка Віктор Іванович

Результати навчання: огляд системи управління природними ресурсами України та основ збалансованого природокористування

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: теорія і практика сталого розвитку

Зміст дисципліни: Управління природними ресурсами. Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 р. Екстерналії та методи боротьби з ними. Методи оцінки ринкових та неринкових товарів. Система управління охороною навколишнього природного середовища. Природні ресурси та ресурсне прокляття. Класифікація природних ресурсів. Розміщення відновних та невідновних ресурсів. Вичерпні ресурси, ті, які можна і неможна повторно використовувати. Ресурсне прокляття. Ресурсний портрет України.


Рекомендована література: 1. Шмандій В.М., Солошин І.О. Управління природоохоронною діяльністю: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 206с.
2. Екологічне управління: підручник / ред. О.М. Парфенюк. - К.: Либідь, 2004. - 429 с.
3. Балюк Г. І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах: навчальний посібник / Г.І. Балюк. - К : Юрінком Інтер, 2006. - 191 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) - семінарські заняття Підсумковий контроль (30%) - залік

Мова навчання: українська