НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277848

Назва:

Філософські основи екологічної етики і біобезпекиАнотація: Історія формування моральних концепцій ставлення людини до довкілля і вплив довкілля на формування етнокультурних особливостей, зокрема української людності. Сучасні тенденції екологізації мислення, розвитку екологічної культури й екологічне виховання.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1 маг.

Семестр: 2д, літній

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години (лекцій - 26, семінарські заняття - 14), самостійна робота - 50

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.м.н., проф. Дупленко Ю.К.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати загальні засади біологічної етики взагалі і екологічної етики зокрема, як іі складової, історію формування екологічної етики і екоетичного мислення, філософські проблеми екологічної кризи, морально-етичні настанови взаємодії людини з довкіллям в умовах сучасного поступу науки і технологій,
- вміти розкривати закономірності розвитку екоетичних взаємин та діалектики взаємозв'язку їх структур та вміти визначати на практиці відповідність діяльності людини принципам екологічної етики, розрізняти поняття біозахисту, біобезпеки, спірних етичних підходів до сучасних досягнень у природничих науках, особливо в біотехнологіях, критерії подвійного використання та його небезпечність.


Спосіб навчання: аудиторні заняття

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи екології, екоправо, екополітика.

Зміст дисципліни: Метою курсу є виклад філософських засад взаємовідносин у системі "людина-довкілля". Формування і сучасний стан екологічної етики становить основну з філософських проблем екології. Розглядається історія формування моральних концепцій ставлення людини до довкілля і вплив на цей процес етнокультурних особливостей, зокрема - української людності. Доводиться значення впливів довкілля на розвиток культури й здоров'я населення і значення рекреаційної корекції популяційного здоров'я. Наголошується на морально-етичному і екологічному релятивізмі. Розглядаються філософські аспекти екологічної кризи, пошуки шляхів запобігання екологічній катастрофі, екологічні рухи. Акцентується на сучасних тенденціях екологічного мислення і дій суспільства, розвитку екологічної культури та екологічного виховання. Підкреслюється єдність етнокультурного та загальнолюдського в екологічній освіті й просвіті. Екологічні засади формування сучасного світогляду розглядаються як база екологічної політики суспільства. У зв'язку з сучасними умовами біотерористичних загроз та накопичення біологічної зброї й потенційно небезпечних результатів біотехнологічних досліджень надаються знання про біобезпеку та біозахист, біоетичні підходи до подвійного використання матеріалів і технологій, які потенційно придатні до використання не за призначенням та створення загрози для здоров'я населення або тварин, рослин чи навколишнього середовища взагалі.


Рекомендована література: 1. Екологічна етика: Навч. посібник / За заг. ред. О.М.Шуміла. - Х.: Право, 2015.
2. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. - К.: Тандем, 2000.
3.Красилов В.А. Метаэкология: закономерности эволюции природных и духовных систем. - М.:
Наука,1997.
4. Крисаченко В.С. Екологічна культура: Теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1996.
5. Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку. - К.: Центр екологічної освіти, 2008.
6. Сидоренко Л.І.Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси: навч. посібник. - К.:
Вид. Парапан, 2002.
7. Біобезпека та біозахист. Електронний ресурс:
http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780198295792
http://www.nndb.com/people/618/000091345/
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/266/5188/1202
http://www.army.gc.ca/cfb_suffield/home.html


Форми та методи навчання: лекції та семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (40 %); проміжний контроль (10%); самостійна робота (10 %); підсумковий контроль (40 %).

Мова навчання: українська