НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277850

Назва:

Методика викладання екології у вишій школіАнотація: Навчальна дисципліна "Методика викладання екології у вищій школі" є нормативною дисципліною за напрямком підготовки "Екологія". Основні завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із основними принципами, методами, формами організації, технологіями виховної, навчальної та організаторської діяльності викладача у вищій школі. Курс спрямований на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним з функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським. Педагогічні знання, вміння та навички в кожному з зазначених напрямів займають чільне місце, а отже проблема набуття саме педагогічних, зокрема методичних вмінь та навичок є актуальною. Курс направлений на підготовку фахівців-екологів з високим методологічним рівнем викладання фундаментальних екологічних знань, формування екологічного мислення та екологічної культури особистості на основі екологізації спеціальних навчальних дисциплін та екологічного просвітництва. У результаті засвоєння даної дисципліни студенти повинні вміти застосувати професійну компетентність викладача задля управління навчально-виховним процесом, а також здійснювати педагогічне планування.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: : загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 28; в т.ч. лекції - 14 год., семінарів - 14 год.; кількість кредитів ЄКТС - 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): канд. пед. наук, доцент Пустовіт Наталія Афанасіївна

Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни "Методика викладання екології у вищій школі" у студентів мають бути сформовані:
" уявлення про методику як галузь педагогіки і дидактики;
" розуміння сутності основних понять, принципів методики;
" знання методів, технологій, методичних прийомів, форм викладання екології у ВНЗ.
Курс передбачає також формування у студентів елементарних умінь застосування сучасних інтерактивних технологій організації і проведення занять з екологічних дисциплін у вищій школі.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: педагогіка вищої освіти, загальна психологія і психологія

Зміст дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни "Методика викладання екології у вищій школі" є ознайомлення з провідними поняттями, сучасними методами та формами вивчення екології у ВНЗ та екологічної освіти, формування у студентів екологічного світогляду та компетентності, відповідального ставлення до праці викладача.


Рекомендована література: 1. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. В.І.Лозової. - Харків : "ОВС", 2006. - 496 с.
2. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник / В. М. Нагаєв. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 232 с.
3. Освітні технології: Навч. - метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кігтенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А. С. К, 2001. - 256 с.
4. Педагогіка вищої школи / [В.П.Андрущенко, І.Д.Бех, І.С.Волощук та ін.]; за ред. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. - К.: Педагогічна думка. - 2009. - 256 с.
5. Совгіра С. В. Методика навчання екології / С. В. Совгіра. - К.: Науковий світ, 2007. - 450 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (60%); проміжний контроль у вигляді тест-опитування; підсумковий контроль (40%).

Мова навчання: українська