НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277852

Назва:

БіорізноманіттяАнотація: Висвітлюється концепція біологічного різноманіття, його стан і планетарне значення. Приділено увагу визначенню поняття «біорізноманіття», методам його ідентифікації та типології. Аналізуються аспекти прояву різноманіття на різних рівнях організації живого. Показано роль різноманіття в структурно-функціональній організації біосистем і збереженні їхньої стійкості.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120 ; аудиторні години - 42 ; в т.ч. лекції - 14 год., семінари - 14, практичні заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.; кількість кредитів ЄКТС - 4,0

Форма контролю: залік

Викладач(і): : д.б.н. професор Шевцова Людмила Василівна

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен знати закономірності формування біорізноманіття; освоїти теоретичні основи і мати практичні навички застосування різних методів аналізу та оцінки біорізноманіття на різних рівнях організації біосфери; прогнозувати ризики змін біорізноманіття, створювати бази даних і розробляти рекомендації для екологічно безпечного планування господарської та соціальної діяльності людини; застосовувати знання з біорізноманіття у справі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи біології, основи генетики, основи загальної екології, популяційна екологія, екологічне право, біогеографія, соціологія.

Зміст дисципліни: Предметом навчальної дисципліни є генетичне, видове, популяційне, екосистемне, ландшафтне, біосферне біорізноманіття, встановлення біорізноманіття як міри структурованості біосистем. Дисципліна надає студентам знання щодо біотичних та антропогенних факторів впливу на біорізноманіття. Важливе місце у дисциплін посідає розгляд природоохоронних заходів на підтримання біорізноманіття різних екосистем


Рекомендована література: " Екологія біорізноманіття. Підручник./ А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк; за ред. А.В. Яцика. - К.: Генеза, 2013. - 408 с.
" Бродский А.К. Биоразнообразие : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А.К.Бродский. - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 208 с.
" Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, перероблене і доповнене (з грифом МОН України) - К., Сталь, 2009. - 375 с.
" Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. - К.: Академпериодика НАН Украины, 2002. - 105 с. - ISBN 966-02-2517-2.
" Одум Ю. Экология: В 2-х т. = Ecology / Пер. с англ.. - М.: Мир, 1986. - Т. 1. - 328 с.; Т. 2. - 376 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, сам. робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) - семінарські та практичні заняття, проміжний контроль (20%), самостійна робота (10%) Підсумковий контроль ( 30 %) - залік

Мова навчання: українська