НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277855

Назва:

Екологічне управлінняТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1 курс

Семестр: 1, осінній

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 40 (лекцій - 20, семінарські заняття - 20), самостійна робота - 50

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): канд. біол. наук, доцент Карамушка В.І

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти опанують базовими поняттями та системами екологічного управління, методологією оцінювання виробничих процесів, планування та впровадження систем екологічного аудиту та управління.

Спосіб навчання: аудиторні заняття

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи екології, статистичний аналіз даних, екологія міських систем

Зміст дисципліни: Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень Екологічного менеджменту та розвиток у студентів навичок підготовки, управління та оцінки виробничої та інших видів діяльності як управлінської методології вирішення екологічних проблем та реалізації екологічних ініціатив. Курс передбачає розгляд підходів, ідентифікації екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання людської діяльності.


Рекомендована література: 1. Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. - К.: Либідь, 2004. - 432 с.
2. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 407.
3. Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / В. І. Карамушка; УМО АПН України. - К.: "К.І.С.", 2012. - 138 с.
4. Карамушка В.І. Просторове планування розвитку прибережної смуги морів України / УкрНЦЕМ. - Одесса: Принт Бистро, 2009. - 55 с.
5. Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент: Підручник. - К.: ВЦ "Академія", 2007. - 432.
6. Літвак С.М., Рижков С.С. Екологічний менеджмент і аудит - К.:ВД "Професіонал", 2006. - 200 с.
7. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Підручник / За загальною редакцією проф. Л.Г.Мельника та проф. М.К.Шапочки. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.


Форми та методи навчання: лекції та семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (40%); проміжний контроль (10 %); самостійна робота (20 %); підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська