НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277857

Назва:

Системний аналіз стану довкілляТип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120 аудиторні години - 40 (лекцій - 14, семінарські заняття - 26), самостійна робота - 80, кредитів ЄКТС - 4, залік

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.н., проф. Деревська Катерина Ігорівна

Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички використання методології системного аналізу для вирішення практичних задач, які стоять перед екологом, що безпосередньо торкаються стану навколишнього середовища. При вирішенні задач студент повинен оволодіти такими методами системного аналізу, як функція цілі, функція бажаності, розпізнання образів, розробляти найпростіші моделі по результатам спостережень та вимірювань і використовувати їх для цілей планування, прогнозування та при проектуванні природоохоронних заходів.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: вища математика, загальна екологія, моніторинг довкілля.

Зміст дисципліни: Системний аналіз - це сукупність методів і засобів дослідження складних багаторівневих систем, об'єктів, процесів, які використовуються при підготовці і прийнятті рішень по складним проблемам політичного, економічного, військового, соціального, екологічного характеру. Системний аналіз базується на загальній теорії систем і системному підході, і широко використовує елементи математичної статистики, теорію ймовірностей та інші розділи вищої математики, а також сучасні інформаційні технології. Ключовим етапом системного аналізу є створення моделі системи або ситуації, що досліджуються, яка дозволяє вивчити її поведінку для різних умов. Інструментарій системного аналізу по відношенню до захисту довкілля в більшості випадків використовується для оцінки впливу на навколишнє середовище. Використання методології системного аналізу для дослідження еколого-економічних систем є одним з направлень прикладного системного аналізу, що інтенсивно розвивається.


Рекомендована література: 1. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды / Р.Пэнтл. - М.: Мир, 1979. - 213 с.
2. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии / Дж. Джефферс. - М.: Мир, 1981. - 252 с.
3. Гринин А.С. Математическое моделирование в экологии / А.С. Гринин. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 254 с.


Форми та методи навчання: лекції та семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (50%); проміжний контроль (10%); самостійна робота (10 %); підсумковий контроль (30 % )

Мова навчання: українська