НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277858

Назва:

Методика наукових досліджень в екологіїТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 5

Семестр: 2, весняний

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 6, семінарські заняття - 34), самостійна робота - 70

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.б.н., проф. Ємельянов І.Г.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: мати уявлення про методологію та методичні підходи при проведенні наукових досліджень, ознайомитися з принципами організації наукової роботи та з особливостями розвитку природничих наук, вміти планувати та проводити експериментальні роботи, формулювати мету та завдання роботи, опрацьовувати дані експериментальних досліджень, застосовувати необхідні методи статистичної обробки матеріалів та проводити осмислення отриманих результатів, їхню інтерпретацію, узагальнення, формулювати висновки та рекомендації. Крім того, студент повинен вміти зробити доповідь з презентацією найважливіших результатів своєї роботи, відповісти на запитання, засвоїти особливості поведінки під час свого виступу, а також провести рецензування роботи іншого студента і виступити в якості опонента.

Спосіб навчання: аудиторні заняття

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна екологія, вступ до фаху, популяційна екологія

Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування у студентів уявлення про методологію та методичні підходи при проведенні наукових досліджень. Реалізація мети курсу буде мати дві форми. Перша форма -традиційно лекційна. Студенти ознайомляться з принципами організації наукової роботи та з особливостями розвитку природничих наук. Друга форма роботи є семінарською. На основі основних принципів, сформульованих у лекційні години, буде проведена робота над магістерськими тезами, контроль цієї роботи, розробка структури роботи, вивчення нормативів оформлення, розширення досвіду презентацій і участі в наукових дискусіях. Важливою особливістю курсу є наголос на проведення експериментальної роботи та опрацювання даних експериментальних досліджень, їхня статистична обробка та осмислення. Основну частину семінарських занять буде присвячено доповідям студентів на теми майбутніх магістерських тез, це можуть бути певні розділи тез, літературний (бібліографічний) огляд, доповідь про методи і методологію роботи, попередні результати роботи тощо. На кожну доповідь передбачається опонент (студент). Ввиступи неофіційних опонентів (студенти) враховуються.


Рекомендована література: 1. Злобін Ю.А. Основи екології. - Київ: Лібра. - 1998.
2. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. - М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1980.
3. Гиляров А.М. Популяционная экология. - М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1990.
4. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ. - 2000.
5. Одум Ю. Экология. - М.: Мир. - 1986 (у 2-х томах).
6. Радкевич В.А. Экология. - Минск: Выш. шк. - 1998.
7. Дідух Я.П. Популяційна екологія. Київ: Фітосоціоцентр. - 1998.
8. Уильямсон М. Анализ биологических популяцій. - М.: Мир. - 1975.
9. Межжерин В.А., Емельянов И.Г., Михалевич О.А. Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих. - Киев: Наук. Думка. - 1991.
10. Наумов Н.П. Экология животных. - М.: Высш. шк. - 1963.
11. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. - Киев, 1999. - 168 с.
12. Емельянов И.Г., Загороднюк И.В., Хоменко В.Н. Таксономическая структура и сложность биотических сообществ // Екологія та ноосферологія. - 1999. - Т. 8, N 4. - С. 6-17.
13. Ємельянов І.Г., Брагинський Л.П., Михалевич О.А. Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та оформлення курсових і дипломних робіт: для студентів біологічного факультету. - К.: МСУ, 2001. - 114 с.


Форми та методи навчання: лекції та семінарські заняття

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських заняттях (50 %); проміжний контроль (10%); самостійна робота (10 %); підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська