НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277860

Назва:

Теорія і практика сталого розвиткуТип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 40; в т.ч. лекції - 14 год., семінарські заняття - 26 год.; кількість кредитів ЄКТС - 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): доцент Вишенська Ірина Георгіївна

Результати навчання: : мета курсу - надати студентам ґрунтовні знання щодо прогресу на шляху реалізації принципів сталого розвитку на різних рівнях та про роль секторів суспільства у впровадженні принципів сталого розвитку.

Зміст дисципліни: Принципи та індикатори сталого розвитку. Стратегії та інструменти сталого розвитку країн світу. Стратегії приватного сектору та можливості у впровадженні сталого розвитку (Eco-Efficiency). Найбільш сталі бізнеси у світі. Планування зусиль трьох секторів для досягнення СР. Особливості сучасних прикладів до формування сталих поселень.


Рекомендована література: 1. Данилишин Б. М. "Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний Досвід для України" / Б. М. Данилишин, О. П. Маслюківська // Механізм регулювання економіки. -2008. 3, Т. 2. С.26-30.
2. Munoz, Miquel and Adil Najam. Rio + 20: Another World Summit? -Boston: Boston University. -2009. -8p.
3. Report of the Workshop on Options for a Rio+20 High Level Event. [New York, 22-23 October 2009]


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60%) - семінарські заняття Підсумковий контроль (40%) - екзамен

Мова навчання: українська/англійська