НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277861

Назва:

Геоінформаційні системиТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1 курс

Семестр: 1, осінній

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години - 56 (лекцій - 14, семінарські заняття - 14, практичні заняття - 28), самостійна робота - 124

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Кучма Т.Л.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати принципи планування та розробки геоінформаційних систем;
- знати структуру та особливості основних моделей даних геоінформаційних систем;
- знати основні джерела геоданих;
- знати основні методи просторового аналізу та геостатистичного моделювання;
- знати особливості використання сучасних програмних засобів ГІС;
- знати можливості застосування геоінформаційних систем для моніторингу довкілля та вирішення актуальних проблем раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища;
- вміти розробити схему, методику та план для вирішення задачі засобами ГІС;
- вміти підготувати та організувати дані для проведення аналізу;
- вміти підготувати тематичну карту з результатами аналізу;
- вміти застосовувати функції програмного забезпечення ГІС, зокрема ArcGIS, QGIS.

Спосіб навчання: аудиторні заняття

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи статистичного аналізу даних

Зміст дисципліни: Геоінформаційні системи (ГІС) є частиною новітніх інформаційних технологій, які можуть ефективно застосовуватися для вирішення фундаментальних та прикладних проблем дослідження довкілля. Ознайомлення з принципом роботи та можливостями використання ГІС важливе для розвитку системного просторового мислення та здобуття навиків, які можуть бути використані у професійній діяльності у галузі управління природними ресурсами, картографії, енергозбереження, просторового моделювання, обробки геоданих та ін. Дисципліна "Геоінформаційні системи та їх застосування" має прикладний професійно-орієнтованих характер. Мета курсу полягає в поглибленні та систематизації знань з геоінформатики, ознайомленні студентів з можливостями застосування геоінформаційних технологій у дослідженнях навколишнього середовища, здобутті студентами досвіду та практичних навиків роботи з програмними продуктами ГІС. Завдання курсу: висвітлення основ просторового аналізу та моделювання; огляд сучасних методів одержання актуальної інформації про стан довкілля з використанням аерокосмічних знімків; набуття знань про загальні принципи організації та функціонування ГІС; огляд основних технологічних етапів обробки даних засобами ГІС; огляд сучасних методів представлення і аналізу даних в ГІС; отримання досвіду роботи з найбільш популярними програмними пакетами ГІС (зокрема ArcGIS та QGIS).


Рекомендована література: 1. М. Демерс. Географические информационные системы. Основы. - М.: Дата+. - 1999.
2. Томлинсон, Роджер Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. - М.: Дата+. - 2004.
3. Основні принципи геоінформаційних систем/ В.Д. Шипулін.: навч. посібник. - Харків, ХНАМГ, 2010. - 313 с.
4. Документация ArcGIS [електронний ресурс] Режим доступу: http://resources.arcgis.com .
5. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 295 с.
6. Основы геоинформатики: В 2-х кн.: Учеб. пособие для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.; под ред. В.С.Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия". - 2004.
7. Берлянт А.М., Кошкарева А.В. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. - М.: ГИС-Ассоциация. - 1999. - 204 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських та практичних заняттях (48 %); проміжний контроль (10 %); самостійна робота (12 %); підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська