НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277863

Назва:

Екологічна токсикологіяТип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 56 ; в т.ч. лекції - 14 год., практичні заняття - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; кількість кредитів ЄКТС - 6.

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Риженко Наталія Олександрівна, доцент, к.с-г.н., с.н.с.

Результати навчання: Предметом вивчення навчальної дисципліни є токсична дія хімічних речовин на живі організми, переважно на популяції організмів і біоценози, що входять до складу екосистем, а також джерела надходження шкідливих речовин у довкілля. Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних знань та практичних навичок про токсичну дію хімічних речовин на живі організми, переважно на популяції організмів і біоценози, що входять до складу екосистем, а також про джерела надходження шкідливих речовин в навколишнє середовище, їх поширення і перетворення в довкіллі, дію на живі організми. Людина, безумовно, являється найвищою сходинкою в ланцюгу біологічних мішеней.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна хімія, загальна екологія, ландшафтна екологія, техноекологія.

Зміст дисципліни: Вступ до дисципліни: мета, предмет, завдання. Парадигми екотоксикології та її місце у соціо-екологічній системі наук.Структура екотоксикології: токсикокінетика, токсикодинаміка, токсикометрія. Становлення екотоксикології. Поняття про отруту. Основи екотоксикології: токсичний процес, токсичність, інтоксикація, антидоти.


Рекомендована література: " Шумейко В.М. Екологічна токсикологія / В.М. Шумейко. - К.: Столиця, - 1998. - 204 с.
" Куценко С.А. Основытоксикологии / С.А. Куценко. - Санкт-Петербург: ООО "ИздательствоФолиант", - 2004. - 720 с.
" Васильев В.П., Кавецкий В.Н., Бублик Л.И. Справочник по контролю за применениемсредствхимизации в сельскомхозяйстве / В.П. Васильев, В.Н. Кавецкий, Л.И. Бублик. - К.: Урожай, -1989. -124 с.
" Бондар О.І., Кавецький В.М., Риженко Н.О. Екологічний стан м. Києва, К.: " ТОВ "АМГ", 2008. - 95 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (90 %) - семінарські та практичні заняття Підсумковий контроль (10 %) - іспит

Мова навчання: українська