НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277865

Назва:

Екологічне партнерствоАнотація: Курс розглядає підходи до вирішення екологічних проблем за допомогою партнерства між державним, приватним і громадським секторами. Студенти отримають знання та навички аналізу цілей трьох секторів, їх сильні і слабкі сторони, джерел фінансування їх діяльності, ключові умови для вдалого партнерства, пов'язані з цим ризики та форми співробітництва. Особливий акцент буде зроблено на механізм державно-приватного партнерства (ДПП) як виду угоди для надання бізнесом та громадськими організаціями послуг, які традиційно надаються державою (наприклад, управління, оренда, концесія, спільні угоди BOT). Для опанування курсу студенти мають описати приклад ДПП в охороні довкілля та використання природних ресурсів, і представити для спільного навчання класу. До прослуховування курсу запрошуються не лише студенти-екологи, але й всі, хто бажає дізнатися за якими формами співпрацюють інституції і яку роль відіграють фінанси. Курс надбудовує на отриманих знаннях із таких курсів як економіка, право, економіка природокористування, екологічне управління, екологічна політика. Курси викладатиметься англійською мовою.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин -150; аудиторні години - 50 ; в т.ч. лекції - 26 год., семінарські заняття - 24 год.; кількість кредитів ЄКТС - 5

Форма контролю: залік

Викладач(і): старший викладач Маслюківська Олена Павлівна

Результати навчання: Вирішення екологічних проблем через підхід партнерства державного, приватного та громадського секторів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Екологічна політика, екологічна економіка

Зміст дисципліни: Основні ключові умови для вдалого партнерства. Основні екологічні проблеми перед сучасними урбанізованими поселеннями. Фінансування партнерств та його джерела. Можливі форми партнерств. Управління партнерствами та вирішення конфліктів.


Рекомендована література: 1. Hall, David (2004) Water Finance. A discussion note. PSIRU, University of Greenwich. Available at: www.psiru.org/reports/2004-01-W-finance.doc
2. Khan, Sohail M., Maslyukivska Olena P. Global Toolkit: "Public private partnerships for the urban environment." Сommissioned by the UNDP Public-Private Partnerships for the Urban Environment Programme. 2004. Chapter 16-20. http://www.margraf-publishers.com/UNDP/PPPUE/, http://pppue.undp.2margraf.com/en/
3. Wateraid (2001), "Plumbing the Problems of Private Sector Participation in Water and Sanitation," submission to the International Freshwater Conference in Bonn, Germany (December, 2001)


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60%) - семінарські заняття Підсумковий контроль (40%) - залік