НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278431

Назва:

Аналіз політики в охороні здоров`яАнотація: У цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров'я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які впливають на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров'я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров'я.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- здобути знання щодо особливостей аналізу політики в сфері охорони громадського здоров'я,
- відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу в сфері охорони громадського здоров'я.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: В цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров'я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які мають вплив на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров'я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров'я.


Рекомендована література: Семигіна Т. Аналіз політики охорони здоров'я: навч.посібник / Семигіна Т. - К.: КМ Академія, 2012.
Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity / Roberts M.J. etal. - Oxford: Unversity Press, 2004.
Walt G. Health Policy: An Introduction to Process and Power. - London and New Jersey: Zed Books, 2002.
Браун М.П. Посібник з аналізу державної політики. - К.: Основи, 2000.
Вайс К.Г. Оцінювання: Методи дослідження програм і політики: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000.
Веймер Д., Вайнінг Е. Аналіз політики: концепція і практика. - К.: Основи, 1998.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська, англійська