НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278433

Назва:

Фінансовий менеджмент в охороні здоров`яАнотація: Фінансове планування та контроль в організаціях охорони здоров’я. Бюджетування та фінансування інвестиційних проектів. Міжнародні аспекти інвестиційної політики в секторі охорони здоров’я. Оскільки мета курсу – виробити в студентів менеджерські навички, вони аналізуватимуть реальні випадки, пов’язані з оцінюванням і відбором інвестиційних проектів, а також вчитимуться оцінювати альтернативні проекти та пропонувати оптимальні рішення.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Барська Юлія Григорівна, магістр менеджменту організацій в охороні здоров'я, старший викладач; Данилів Андрій, PhD, старший викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати критерії прийняття фінансових рішень системи і деякі методи фінансового аналізу, планування і контролю;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу фінансової звітності підприємств.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс спрямований на те, щоб студенти оволоділи базовими поняттями фінансового менеджменту та вміли розуміти та аналізувати фінансову звітність підприємств та робити висновки на підставі цього аналізу. Також очікується, що студенти після прослуховування курсу вмітимуть застосовувати інструменти фінансового аналізу/планування: Бюджетування, Оцінка інвестиційних рішень, Рішення в умовах невизначеності: Точка беззбитковості, Аналіз сценаріїв та дерево рішень, Моделювання.


Рекомендована література: Ван Хорн, Дж. К., Вахович, Дж. М. (мл.). (2004). Основы финансового менеджмента (11-е изд.). Москва: Издательский дом "Вильямс". (Пер. с англ.)
Cleverley, W. O., Cameron, A. E. (2003). Essentials of health care finance (5th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Inc.
Ward, W. J. (Jr.). (1994). Health care budgeting and financial management for Non-Financial Managers. Westport, Connecticut: Auburn house.
Бригхэм, Юджин Ф., Эрхардт, Майкл С. (2004). Финансовый менеджмент (10-е изд.). С.-П.: Питер.
Уолш, Кяран. (2001). Ключові фінансові показники: Аналіз та управління розвитком підприємства. (Серія "Усе про менеджмент"). К.: Наукова думка.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська, англійська