НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278434

Назва:

Сприяння здоров`юАнотація: Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров’ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров’ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Іван Прадо Фроес

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати ключові визначення, концепти, моделі та теорії сприяння здоров'ю;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу програм зі сприяння здоров'я.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Дисципліна містить огляд ключових визначень по сприянню здоров'я, існуючих концептів та моделей, що лежать в основі сприяння здоров'я Також студентам до уваги пропонується огляд історичних віхів, що сприяють розвитку практики сприяння здоров'я практики таким, як ми його знаємо сьогодні. Завершає курс огляд ключових теорій, що лежать в основі сприяння здоров'ю на таких рівнях: індивідуальному, спільноти, організаційних і громадської політики.


Рекомендована література: Kahan, B., and Goodstadt, M. Best Practices in Health Promotion Interactive Domain Manual. Toronto: Centre for Health Promotion, 2002. http://idmbestpractices.ca/idm.php or http://www.bestpractices-healthpromotion.com/
Nutbeam, D. Health Promotion Glossary. World Health Organization: Geneva, 1998.
http://www.who.int/hpr/support.material.shtml
World Health Organization. Health Promotion: A Discussion Document on the Concepts and Principles. Health Promotion 1 (1)73-76, 1986. http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/1/73.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська, англійська