НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278435

Назва:

Менеджмент якості в охороні здоров`яТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Ковтонюк Павло Анатолійович, магістр менеджменту організацій в охороні здоров'я, викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати особливості управлінської діяльності в організаціях охорони здоров'я, включаючи основи з менеджменту людських ресурсів, маркетингу тощо;
- уміти застосовувати набуті знання для розуміння потреб та викликів управлінню закладом охорони здоров'я.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: В цьому курсі описується та аналізується менеджмент установ охорони здоров'я з урахуванням їх природи та особливостей управлінської діяльності. Обговорюються деякі важливі питання менеджерської діяльності в установах охорони здоров'я: мотивація, побудова команди, стратегічне лідерство, управління інформаційними системами, управління змінами та мультидисциплінарна робота.


Рекомендована література: Berry, L. L., & Seltman, K. D. (2008). Management lessons from Mayo clinic. New York.
Curtright, J. W., Stolp-Smith, S. C., & Edell, E. S. (2000). Strategic performance management: development of a performance measurement system at the Mayo Clinic. Journal of Healthcare Management, 45, 58-68.
Jadad, A. R., Haynes, R. B., Hunt, D., & Browman, G. P. (2000). The Internet and evidence-based decision-making: a needed synergy for efficient knowledge management in health care. Canadian Medical Association Journal, 162(3), 362-365.
Swayne, L. E., Duncan, W. J., & Ginter, P. M. (2012). Strategic management of health care organizations. John Wiley & Sons.
Журнал ПРО Менеджмент в охороні здоров'я.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмова робота).

Мова навчання: українська, англійська