НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278436

Назва:

Маркетинг в охороні здоров`яАнотація: Курс спрямований на вивчення основних елементів маркетингової стратегії, таких як позиціонування, сегментація, визначення особливостей цільової групи. Не менш важливими та специфічними в охороні здоров'я є зворотний зв'язок зі споживачами та відповідність медичної послуги їхнім очікуванням, тож у курсі представлені кейси з маркетингу в закладах охорони здоров'я.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 108 год.; аудиторні години - 32 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 76 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Міхнова Тетяна, викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати особливості позиціонування медичної послуги, уміти визначати характеристики цільових груп;
- уміти застосовувати набуті знання для дизайну та реалізації маркетингової стратегії в охороні здоров'я в цілому та в медичному закладі.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення основних елементів маркетингової стратегії, а саме таких як позиціонування, сегментація, визначення особливостей цільової групи. Не менш важливими та специфічними в охороні здоров'я є зворотній зв'язок зі споживачами та відповідність медичної послуги їхнім очікуванням, тож в курсі представлені кейси з маркетингу в закладах охорони здоров'я.


Рекомендована література: Kotler, P., Shalowitz, J., & Stevens, R. J. (2011). Strategic marketing for health care organizations: building a customer-driven health system. John Wiley & Sons.
Kongstvedt, P. R. (2012). Essentials of managed health care. Jones & Bartlett Publishers.
Crie, D., & Chebat, J. C. (2013). Health marketing: toward an integrative perspective. Journal of Business Research, 66(1), 123-126.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська