НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278438

Назва:

Стратегічне управління підприємствомАнотація: Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я У сучасних умовах розвитку економіки України в цілому і СОЗ зокрема, особливого значення набуває проблема досягнення підприємством/організацією стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Її рішення вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей підприємства. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні організаціям охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Він спрямований на пошук і реалізацію пріоритетів розвитку організації, підвищення її потенціалу, ступеня "вміння" адаптуватися до наявних умов. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації. Головною метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства/організації охорони здоров'я на ринку. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного менеджменту підприємством. Результатом вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань щодо стратегічного менеджменту суб'єктами господарювання, практична підготовка студентів та формування професійних компетенцій. Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: ознайомлення студентів із сутністю, основними поняттями і категоріями стратегічного управління; еволюцією стратегічного менеджменту; вивчення ними змісту процесів та технології стратегічного управління; сутності та класифікації стратегій підприємства; засвоєння процесу стратегічного планування з фокусом на СОЗ; набуття теоретичних знань із формування стратегічних цілей, генерування стратегічних альтернатив, визначення стратегічної позиції підприємства, питань менеджменту стратегічними змінами у підприємстві; набуття практичних навичок з питань оцінки зовнішнього оточення, визначення стратегічних цілей, розробки стратегії, формування стратегічного плану, організації стратегічного планування, оцінки діючої стратегії та конкурентоспроможності підприємства, його стратегічної позиції на ринку медичних послуг.

Тип дисципліни: вибіркові

Рік навчання: 2021-2023

Семестр: осінь

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Бортнік Анастасія Миколаівна - к.е.н., сертифікований бізнес - тренер, консультант з управління і персонального бренду, консультант програми ООН, Міжнародний коуч для бізнесу та ТОП-менеджерів. Має більш 15+ років професійного досвіду в галузі викладання

Спосіб навчання: аудиторний

Мова навчання: українська