НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278439

Назва:

Менеджмент персоналуАнотація: В даному курсі характеризуватиметься процес управління людськими ресурсами й оптимальні засоби добору персоналу на різні посади. Розглядатиметься вплив регуляторних заходів уряду на рішення у цій сфері, а також різні методи, якими менеджери можуть скористатися для оцінки результативності працівників. Студенти аналізуватимуть альтернативні варіанти залучення та скорочення кадрів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 108 год.; аудиторні години - 32 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 76 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Щегельська Оксана, старший викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні елементи, які забезпечують ефективне управління людськими ресурсами в медичному закладі;
- уміти застосовувати набуті знання в реальних ситуація медичного закладу.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення основних вимірів управління людськими ресурсами, які є найважливішим ресурсом в охороні здоров'я. Розглядаються такі теми як значення людських ресурсів в охороні здоров'я, спільні та відмінні функції відділу кадрів на противагу людським ресурсам, розробка HR-стратегії, процедури актуалізації потреб в людських ресурсах, формулювання та висвітлення вакансій, процес пошуку, відбору, стажування, первинної атестації та адаптації персоналу в організації, особистісний та професійний розвиток персоналу, підходи до мотивації тощо.


Рекомендована література: Chen, L., Evans, T., Anand, S., Boufford, J. I., Brown, H., Chowdhury, M., . & Wibulpolprasert, S. (2004). Human resources for health: overcoming the crisis. The Lancet, 364(9449), 1984-1990.
Kabene, S. M., Orchard, C., Howard, J. M., Soriano, M. A., & Leduc, R. (2006). The importance of human resources management in health care: a global context. Human resources for health, 4(20), 1-17.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмова робота та її презентація).

Мова навчання: українська