НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278441

Назва:

Правове регулювання охорони здоров`яАнотація: Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Черненко Зоряна, PhD, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні положення регламентації сектору охорони здоров'я на конституційному та законодавчому рівнях;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу правових питань в сфері охорони здоров'я.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров'я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов'язана з діяльністю медичної галузі, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав як прав людини. Також вивчаються правового регулювання якості, доступу до охорони здоров'я як конституційного права кожного, проблематика з судових справ, законодавства та медичної практики.


Рекомендована література: Преданная медицина: причастность врачей к нарушениям прав человека : отчет рабочей группы / лит. ред. Т. Суворова, К. : Сфера, 1997
Блавацька О.Б. Правові основи фармації, Львів 2004 р.
Fulford K.W. M., Moral theory and medical practice, 1989
Genetic secrets: protecting privacy and confidentiality in the genetic era, NY 1997
Mental Health: Global Policies and Human Rights, ed. P. Morrall, M. Hazelton, Whurr Publishers London and Philadelphia 2005


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмова робота).

Мова навчання: українська, англійська