НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278447

Назва:

Адвокація в охороні здоров`яТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 108 год.; аудиторні години - 32 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 76 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Черненко Зоряна, PhD, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати еволюцію медичного права в Україні;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу різних питань з медичного права.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Сучасне медичне право України розвивалося в декілька етапів: спершу в 60-ті - середині 70-х років XX століття, коли суспільство за рахунок бурхливого розвитку трансплантології, реаніматології, генетики зіткнулося з великою кількістю раніше невідомих проблем морально-етичного і правового характеру були актуальними дослідження в галузі правового регулювання цих напрямів і медичної діяльності взагалі. Другим етапом є кінець 70-х років до 1991 року, до незалежності України, де основна увага приділялася питанням правових аспектів організації охорони здоров'я, юридичній відповідальності медичних працівників, організаційно- правовим питанням профілактичної медицини. Третій період (з 1992 року і продовжується в теперішній час), пов'язаний з кардинальними змінами укладу життя суспільства, у тому числі і медичної галузі. Сучасний стан медичного права України порівнюється також з міжнародним досвідом та розумінням прав і обов'язків пацієнтів. сфери охорони здоров'я громадян.


Рекомендована література: Законодавство України.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська