НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278448

Назва:

ЕпідеміологіяАнотація: Курс зосереджується на принципах вивчення захворюваності, поширеності хвороб і детермінант здоров'я та їх розподілу, впливу чинників ризику, ефективності та економічності втручань, спрямованих на зменшення захворюваності. Метою цього курсу є ознайомити майбутніх управлінців і дослідників у галузі охорони здоров'я з "західною епідеміологією" - наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу - на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ, для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі охорони громадського здоров'я.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 30 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік, іспит

Викладач(і): Барська Юлія Григорівна, магістр менеджменту організацій в охороні здоров'я, старший викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- орієнтуватися у базових термінах і поняттях епідеміології,
- вміти користуватися та критично оцінювати опубліковані дані / результати досліджень у галузі,
- володіти принциповими навиками для самостійного планування і проведення таких досліджень та аналізу епідеміологічних даних.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс зосереджується на принципах вивчення захворюваності, поширеності хвороб і детермінант здоров'я та їх розподілу, впливу чинників ризику, ефективності та економічності втручань, спрямованих на зменшення захворюваності. Метою цього курсу є ознайомити майбутніх управлінців і дослідників у галузі охорони здоров'я з "західною епідеміологією" ?? наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та їх контроль. Основний акцент курсу знаходиться на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ, для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі охорони громадського здоров'я.


Рекомендована література: Coggon, D. Epidemiology for the uninitiated / D. Coggon, Geoffrey Rose, DJP Barker. --- 4th ed. (MJ Publishing Group, 1997). [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/2-quantifying-disease-populations
Зуева Л. П., Яфаев Р. Х. Эпидемиология : Учебник. --- СПб : ООО "Издательство ФОЛИАНТ", 2005. --- 752 с.
С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. - М.: Практика, 1998. - 459 с.
Эпидемиологический словарь / Под ред. Джона М. Ласта. --- 4-ое изд. --- Москва, 2009. --- 316 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська, англійська