НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278449

Назва:

Права людини та біомедицинаТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 2 (загальна кількість годин - 72 год.; аудиторні години - 22 год.; лекції - 6 год.; семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 50 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гуляєв Дмитро Валерійович, кандидат медичних наук, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати еволюцію історичного процесу в Україні з найдавніших часів до сьогодення;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу різних питань минулого і сучасності.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення сучасних тенденцій і інформаційних технологіях як в охороні здоров'я, так і в закладах охорони здоров'я. Розвиток інформаційних систем і технологій відкриває безліч можливостей для вдосконалення як клінічних, так і організаційних процесів в охороні здоров'я. Закордонний досвід дає можливість попередити складнощі в запровадженні таких технологій, як і свідчення позитивних ефектів на здоров'я та ефективність лікування.


Рекомендована література: Clinical safety of England's national programme for IT: A retrospective analysis of all reported safety events 2005 to 2011.
Dick, R. S., Steen, E. B., & Detmer, D. E. (Eds.). (1997). The Computer-Based Patient Record:: An Essential Technology for Health Care. National Academies Press.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська