НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278452

Назва:

Логістика та операційний менеджментАнотація: Формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи управління матеріальними та інформаційними потоками в сфері охорони здоров'я. Ознайомлення з засадами теоретичної концепції логістики; оволодіння сучасною методологією прогнозування та планування матеріальних потоків в медичній галузі; оволодіння методами побудови логістичних інформаційних систем; формування практичних навичок раціональної організації матеріальних та інформаційних потоків.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 30 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 20 год.; самостійна робота - 60 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Чала Ніна Дмитрівна, доктор наук державного управління, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати:
- основні теоретичні положення з операційного менеджменту та теорії масового обслуговування;
- сутність теоретичних основ логістики, як науки, що базується на концепції інтеграції процесів надання послуг та їх просування до кінцевого споживача;
- методи організації процесів, потоків інформаційного і матеріального забезпечення;
- світовий досвід використання логістичних підходів у медичних закладах;
- основні положення теорії обмежень систем;
- методи оцінки потужності та навантаження на лікарню, приміщення.
Вміти:
- застосувати аналітичний інструментарій для оцінки стратегічних рішень, зокрема АВС-аналіз, аналіз дерева цілей та дерева проблем;
- аналізувати передумови та чинників, що впливають на організацію процесів у медичному закладі.
- розробляти технічні завдання для удосконалення логістичної системи закладу охорони здоров'я, приймати оперативні та стратегічні рішення щодо управління матеріальними та інформаційними потоками організації, розраховувати пропускну спроможність системи, обґрунтовувати особливості розташування окремих елементів системи (кабінетів, клінік, станцій швидкої, тощо).
- застосувати на практиці методи організації та оцінки процесів/потоків.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: За структурно-логічною схемою підготовки фахівців, студенти вивчають дисципліну "Логістика і операційний менеджмент в охороні здоров'я" після опанування знаннями з курсу "Менеджмент організацій охорони здоров'я", "Вступ до охорони здоров'я", "Вступ до економіки охорони здоров'я". Курс "Логістика і операційний менеджмент в охороні здоров'я" синтетичний, його вивчення пов'язано з базовими концепціями таких дисциплін, як "Забезпечення якості в охороні здоров'я", "Економіка охорони здоров'я", "Організаційна діагностика та організаційні зміни", "Фінансовий менеджмент в охороні здоров'я".

Зміст дисципліни: Головною метою курсу "Логістика і операційний менеджмент в охороні здоров'я" - є формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики та операційного менеджменту в організаціях, діяльність яких відноситься до сфери охорони здоров'я (аптеки, лікарні, фармацевтичні компанії, лабораторії, тощо). Цей курс дає студентам теоретичні та практичні навички з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками. Предмет спрямовано на оволодіння методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи. Зараз недоліки функціонування медичних закладів (не ефективне використання фонду ліжок лікарень, завеликі терміни обстеження та лікування хворих, великі черги у лікарнях та інше) породжують логістичну проблему не співставності фактичного стану організації і регулювання потоків медичного закладу вимогам пацієнтів і сучасному рівню управління процесами надання медичних послуг. Одним з таких підходів є логістичний підхід. Досвід провідних закордонних компаній таких як IBM, Toyota, Nokia, Volvo, General Motors та інш. та відомих українських компаній показує, що конкурентоспроможна, прогресивної системи управління підприємством базується на логістичних методах управління. Ефект від використання логістики оцінюється впливом на зменшення загальних економічних та фінансових результатів закладу, зокрема на підвищення продуктивності праці, економію матеріальних та часових ресурсів, підвищення прибутку.


Рекомендована література: 1. L.J.Krajewski, Lee J. Operation Management: strategy and analysis Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1990. - 871p.
2. D.M.Lambert, J.S.Stock, Strategic Logistics Management,
3. U. Thonemann Operations Management
4. Ronald H. Ballou Business Logistics/Supply Chain Management
5. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman Factory Physics Mc Graw Hill 2008. - 720p.
6. Regina E. Herzlinger Consumer-Driven Health Care. - Jossey-Bass. - 2004. - 892p.
7. Jan Vissers and Roger Beech Health Operations Management. Patient flow logistics in health care. Routledge. - 2005. - 322p.
8. Visser H.M., A.R van Goor Logistics: Principles and Practice, Wolters-Noordhoff Groningen. - 2006. - 451p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (усний екзамен).

Мова навчання: українська, англійська