НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278454

Назва:

Статистика в охороні здоров`яАнотація: У цій дисципліні розглядаються основні принципи та поняття статистичного аналізу, найбільш часто вживані методи досліджень в охороні здоров'я та відпрацьовуються навички статистичного аналізу даних за допомогою пакета SPSS.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 30 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік, іспит

Викладач(і): Яковлев Максим Володимирович, кандидат політичних наук, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні принципи та поняття статистичного аналізу;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу кількісних даних.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: У цій дисципліні розглядаються основні принципи та поняття статистичного аналізу, найбільш часто вживані методи досліджень в охороні здоров'я, та відпрацьовуються навички статистичного аналізу даних за допомогою пакета SPSS.


Рекомендована література: С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. - М.: Практика, 1998. - 459 с.
Carver, Robert H. Doing data analysis with SPSS 10.0 / Robert H. Carver, Jane Gradwohl Nash. - Pacific Grove, CA : Duxbury, c2000. - xvi, 335 p. : ill. ; 24 cm. - Includes index.
Крыштановский, А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : учебное пособие / А.О. Крыштановский. - Второе издание. - Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. - 280 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: англійська, українська