НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278455

Назва:

Економіка охорони здоров`яАнотація: Навчальна дисципліна націлена на формування у слухачів цілісного уявлення про теоретичні основи економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічного аналізу діяльності галузі на макро- та макрорівнях, оволодіння принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я, розуміння основних функцій системи фінансування охорони здоров'я, ознайомлення з основними процесами, реалізованими в економіці охорони здоров'я, економічними процесами на макро- і мікрорівнях в різних країнах світу і Україні; знання різних аспектів організації обов'язкового і добровільного медичного страхування, вивчення основних методів економічної ефективності результатів діяльності системи охорони здоров?я.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 30 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік, іспит

Викладач(і): Барська Юлія Григорівна, магістр менеджменту організацій в охороні здоров'я, старший викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- не тільки орієнтуватися у запропонованих темах і їхній специфіці, а також мати базові навички планування і проведення дослідження, аналізувати певні типи даних і робити висновки та приймати рішення на основі результатів економічного аналізу.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: В цьому курсі розглядаються основні аспекти економічного аналізу здоров'я та охорони здоров'я, включаючи аналіз потреб та їх забезпечення, принципи медичного страхування, фінансування охорони здоров'я. Розглядаються також два найсуттєвіших виміри економічного аналізу - економічність та рівність, економічна оцінка медичних технологій, економіка фармакологічної індустрії, економіка медичних організацій тощо. Мета другої частини курсу - показати студентам сферу досліджень в галузі економіки охорони здоров'я та ознайомити їх з інструментами, які використовують у дослідженнях та прийнятті рішень в економіці охорони здоров'я. Курс не покриває всі без винятку можливі сфери досліджень в економіці охорони здоров'я, проте містить ті теми, у яких викладачі мають певний досвід.


Рекомендована література: Folland S. The economics of health and health care / Folland S., Goodman A.C., Stano M. - 4th ed. - Pearson Prentice Hall, 2004. - 618p.
Getzen T. E. Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds / Getzen T. E. - Temple, 2004. - 464p


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська, англійська