НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278456

Назва:

Системи охорони здоров`яАнотація: Курс спрямований на вивчення систем охорони здоров'я, які є складними. Немає єдиної моделі організації фінансування, надання медичних послуг, використання ресурсів тощо, які б мали переваги над іншими. Це не означає, що всі системи охорони здоров'я є однаковими - між різними системами є значні відмінності, і набувати досвіду шляхом вивчення впливу організації/фінансування послуг охорони здоров'я також можна по-різному. В межах курсу студенти здобувають розуміння того, що основну мету систем охорони здоров'я можна розглядати з погляду наслідків для здоров'я, фінансових гарантій і задоволеності пацієнтів, але є також кілька проміжних характеристик, які мають важливе значення та будуть розглянуті під час навчання. Ми також розглянемо й інші наявні у світі системи охорони здоров'я та наведемо приклади деяких успішних реформ.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Ковтонюк Павло Анатолійович, магістр менеджменту організацій в охороні здоров'я, викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати загальні моделі (Беверіджа, Бісмарка, Семашка тощо);
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу різних систем охорони здоров'я, які необхідно розрізняти з огляду на їхні функції та оцінювати здатність кожної функції досягати поставлених за мету справедливості, ефективності, відповідної реакції пацієнта, тобто, тих результатів, що залежать від способу організації системи у різних країнах.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс спрямований на вивчення особливостей систем охорони здоров'я, та відсутності єдиної моделі організації фінансування, надання медичних послуг, використання ресурсів тощо, які би мали переваги над іншими. Це не означає, що всі системи охорони здоров'я є однаковими - між різними системами охорони здоров'я існують значні відмінності, і набувати досвіду шляхом вивчення впливу організації / фінансування послуг охорони здоров'я також можна по-різному. В межах курсу студенти здобувають розуміння того, що основну мету систем охорони здоров'я можна розглядати з точки зору наслідків для здоров'я, фінансових гарантій і задоволеності пацієнтів, але є також кілька проміжних характеристик, які мають важливе значення та будуть розглянуті в ході навчання. Ми також розглянемо й інші наявні у світі системи охорони здоров'я та наведемо приклади дослідження деяких успішних реформ.


Рекомендована література: De Savigny, D., & Adam, T. (2009). Systems thinking for health systems strengthening. World Health Organization.
Lekhan VN, Rudiy VM, Shevchenko MV, Nitzan Kaluski D, Richardson E. Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(2): 1-153.
Report on Governance in health care in Ukraine study: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=136


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмова робота).

Мова навчання: українська, англійська