НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279199

Назва:

Квантова теорія багаточастинкових системАнотація: Принцип нерозпізнавальності частинок і його наслідки; теорія багатоелектронних атомів, самоузгоджене поле; багатоатомні молекули та їхня симетрія, електронні стани молекул; слабковзаємодіючий бозе-газ, явище надплинності; теорія фермі-газу і фермі-рідини; електрони в твердому тілі та їхня взаємодія з коливаннями ґратки; явище надпровідності.

Тип дисципліни: нормативний

Рік навчання: I

Семестр: 1

Кількість кредитів: 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28 практичні заняття - 26); самостійна робота - 96.

Форма контролю: іспит

Викладач(і): проф., д-р. фіз.-мат наук РЕПЕЦЬКИЙ С.П.

Результати навчання: в результаті засвоєнні курсу студент повинен знати
сучасні методи теоретичного опису систем багатьох квантових частинок з урахуванням принципу "нерозпізнавальності однакових частинок" та його наслідків.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Квантова теорія, Класична механіка, Термодинаміка та статистична фізика, Електродинаміка, Теорія твердого тіла.

Зміст дисципліни: Нормативна дисципліна, яка пов'язує базові курси теоретичної та загальної фізики з проблематикою складних атомно-молекулярних систем, фізики конденсованих середовищ та квантово-польових систем. Викладаються сучасні методи теоретичного опису систем багатьох квантових частинок з урахуванням принципу "нерозпізнавальності однакових частинок" та його наслідків. Перша частина курсу - нерелятивістські системи багатьох частинок (атоми, молекули, слабо неідеальний бозе-газ, кристалічні тверді тіла). Друга частина - релятивістські частинки у квантовій теорії поля.


Рекомендована література: 1. А.С.Давыдов. Квантовая механика. - М.: Наука, 1983.
2. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Квантовая механика. - М.: Наука, 1989
3. М.М.Боголюбов Лекції з квантової статистики (у 3-х томах). Т.2.- К.: Наукова думка, 1971.
4. Н.Марг, У.Янг, С.Сампантхар Проблема многих тел. в кантовой механике.- М.: Мир, 1969.
5. М.М.Боголюбов, Д.В.Ширков Введение в теорию квантованных полей.- М.: Наука, 1978.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - іспит.

Мова навчання: українська