НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279210

Назва:

Філософські проблеми фізикиАнотація: Побудова фізики як розгалуженої узгодженої складної сукупності систем знання про матеріальний світ. Структура систем фізичного знання і взаємовідносини між ними; методологія фізики, що досліджує методи, процедури і процеси отримання, формування, оцінки, розвитку і застосування систем фізичних знання. Основні завдання, визначення і термінологія. Головні етапи розвитку та діючі особи. Сучасні напрямки. Методи та засоби. Актуальні проблеми. Філософія фізики та філософія окремих наук. Полісистемна структура систем фізичного знання. Логіко-лінгвістична підсистема. Модельно-репрезентативна підсистема. Проблемно-евристична підсистема. Прагматико-процедурна підсистема. Підсистема зв'язків. Динаміка систем фізичного знання.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: I або II

Семестр: 1 або 3

Кількість кредитів: 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 50 (лекції - 28, семінарські - 22); самостійна робота - 100.

Форма контролю: залік

Викладач(і): професор, доктор філософських наук КУЗНЄЦОВ В.І.

Результати навчання: Знати основні завдання, визначення і термінологію філософії фізики.
Знати основні напрямки, ідеї та поняття філософії фізики, розуміти динаміку розвитку систем фізичного знання.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія

Зміст дисципліни: Побудова фізики як розгалуженої узгодженої складної сукупності систем знання про матеріальний світ. Структура систем фізичного знання і взаємовідносини між ними; методологія фізики, що досліджує методи, процедури і процеси отримання, формування, оцінки, розвитку і застосування систем фізичних знання. Основні завдання, визначення і термінологія. Головні етапи розвитку та діючі особи. Сучасні напрямки. Методи та засоби. Актуальні проблеми. Філософія фізики та філософія окремих наук. Полісистемна структура систем фізичного знання. Логіко-лінгвістична підсистема. Модельно-репрезентативна підсистема. Проблемно-евристична підсистема. Прагматико-процедурна підсистема. Підсистема зв'язків. Динаміка систем фізичного знання.


Рекомендована література:
1. Кузнєцов В. Вступ до історії філософії. Київський університет права, 2008 http://filosof.academia.edu/VladKuznetsov
2. Бунге М. Философия физики. М.: Прогресс, 1975.
3. Бургин М.С., Кузнєцов В.И. Введение в современную точную методологию науки. Структуры систем знания. М.: Аспект, 1994. http://filosof.academia.edu/VladKuznetsov


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - залік.

Мова навчання: українська