НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279213

Назва:

Спектроскопія твердого тілаАнотація: Предмет спектроскопії твердого тіла. Спектроскопія поглинання як інструмент вивчення електронної структури твердих тіл. Дослідження люмінесценції - джерела інформації про збуджені електронні, екситонні стани в кристалах, про наявність домішок і дефектів. Спектроскопія раманівського розсіяння як метод визначення коливних станів кристалічної гратки, її структури та дефектності. Вплив квантово-розмірних ефектів на спектральні характеристики поглинання, випромінювання та розсіяння світла твердим тілом; сучасні досягнення в області твердотільної нанофізики і фотоніки.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: I або II

Семестр: 2 або 4

Кількість кредитів: 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28 практичні заняття - 26); самостійна робота - 96.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, доктор фіз.-мат наук РУДЬКО Г.Ю.

Результати навчання: знати методи експериментального дослідження структури твердих тіл: спектроскопію поглинання, люмінесценцію, спектроскопію раманівського розсіяння;
розуміти вплив квантово-розмірних ефектів на спектральні характеристики поглинання, випромінювання та розсіяння світла твердим тілом.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Оптика, Електродинаміка, Фізика атома та атомних явищ, Квантова механіка, Термодинаміка та статистична фізика, Теорія твердого тіла.

Зміст дисципліни: Предмет спектроскопії твердого тіла. Спектроскопія поглинання як інструмент вивчення електронної структури твердих тіл. Дослідження люмінесценції - джерела інформації про збуджені електронні, екситонні стани в кристалах, про наявність домішок і дефектів. Спектроскопія раманівського розсіяння як метод визначення коливних станів кристалічної гратки, її структури та дефектності. Вплив квантово-розмірних ефектів на спектральні характеристики поглинання, випромінювання та розсіяння світла твердим тілом; сучасні досягнення в області твердотільної нанофізики і фотоніки.


Рекомендована література:
1. П. Ю., М. Кардона "Основы физики полупроводников", М.. Физматлит, 2002.
2. Ч. Киттель "Введение в физику твердого тела", М., "Наука", 1978.
3. Ашкрофт Н., Мермин Н. "Физика твердого тела", "Мир", Москва, 1979.
4. Уханов Ю.И. "Оптические свойства полупроводников", М. "Наука", 1977.
5. "Электролюминесцентные источники света", Сб. под. ред. И.К.Верещагина, М., "Энергоатомиздат", 1990, с. 13-38.
6. Бенуелл К. "Основы молекулярной спектроскопии", М., 1985.
7. Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, В.Н. Куценко "Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов", Киев, "Техника", 1986.
8. М. Борн, Э. Вольф "Основы оптики", Москва, "Наука", 1970.
9. А.П.Головина, Л.В.Левшин "Химический люминесцентный анализ неорганических веществ", Москва, "Химия", 1978.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - залік.

Мова навчання: українська