НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279215

Назва:

Фізика конденсованих середовищТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години - 30 годин (практичні години - 30), самостійна робота - 60.

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): доц., к.ф.-м.н. Агре М.Я.

Результати навчання: - вміти вибирати з арсеналу методів дослідження адекватний і найбільш інформативний для рішення конкретної експериментальної задачі;
- вміти проводити експериментальні/теоретичні наукові дослідження;
- вміти оформити результати свого дослідження у вигляді презентації


Спосіб навчання: аудиторне та поза аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: нормативні дисципліни магістерської програми підготовки "Фізика"

Зміст дисципліни: курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. Завдання практики - сформувати інформаційний масив, необхідний для всебічного аналізу стану об'єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їхнього функціонування, а також побудови фізико-математичних моделей. В курсі визначатиметься методика підготовки маґістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відгуків та рецензій на них. Наукові доповіді студентів за темами їхніх маґістерських робіт.

Форми та методи навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) - практичні заняття Підсумковий контроль (40 %) - захист тези

Мова навчання: українська