НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279217

Назва:

Ядерна фізика в медициніАнотація: Історія розвитку ядерної медицини. Методи та форми лікування захворювань за допомогою радіоактивного йоду, позиційно чутливі гамма-камери. Використання гамма-випромінюючих радіонуклідів для візуалізації органів та їх фізіологічної активності. Методики однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (англ. SPECT) та позитронно-емісійної томографії (англ. PET). Принципи роботи прискорювачів та детекторів елементарних частинок. Різні види терапії захворювань на рак: протонна (пучком протонів або легких ядер), важкоіонна (пучком ядер вуглецю-12), бор-нейтрон-захоплююча терапія, терапія пучком заряджених пі-мезонів.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: I або II

Семестр: 2 або 4

Кількість кредитів: 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28 практичні заняття - 26); самостійна робота - 96.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, доктор фіз.-мат наук Поворозник О.М.

Результати навчання: знати принципи роботи прискорювачів та детекторів елементарних частинок; розуміти використання гамма-випромінюючих радіонуклідів для візуалізації органів та їх фізіологічної активності, методи та форми лікування захворювань за допомогою радіоактивного йоду;
знати різні методики терапії захворювань на рак: протонну, важкоіонну, бор-нейтрон-захоплюючу терапію, терапію пучком заряджених пі-мезонів.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Електродинаміка", "Фізика атома та атомних явищ", "Фізика ядра", "Квантова механіка".

Зміст дисципліни: Історія розвитку ядерної медицини. Методи та форми лікування захворювань за допомогою радіоактивного йоду, позиційно чутливі гамма-камери. Використання гамма-випромінюючих радіонуклідів для візуалізації органів та їх фізіологічної активності. Методики однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (англ. SPECT) та позитронно-емісійної томографії (англ. PET). Принципи роботи прискорювачів та детекторів елементарних частинок. Різні види терапії захворювань на рак: протонна (пучком протонів або легких ядер), важкоіонна (пучком ядер вуглецю-12), бор-нейтрон-захоплююча терапія, терапія пучком заряджених пі-мезонів.


Рекомендована література:
1. Ю.М. Широков, Н.П. Юдин, "Ядерная физика", М., Наука, 1980.

2. Д.В. Сивухин, "Общий курс физики", т.5, М., Наука, 2002.
3. A. Das & T. Ferbel, "Introduction to Nuclear and Particle Physics", World Scientific, 2003.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - залік.

Мова навчання: українська