НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279219

Назва:

Фізика плазмиАнотація: У курсі озглядаються основні поняття та методичні підходи фізики плазми, які включають поняття про квазінейтральність, магнітогідродинамічний (МГД) та кінетичний підходи до вивчення хвиль у плазмі, поняття про нестійкості плазми, основи дрейфової теорії руху заряджених частинок, основи теорії перенесення в плазмі.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28, семінарські - 26); самостійна робота - 96.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, доктор фіз.-мат.наук ЯКОВЕНКО Ю.В.

Результати навчання: Знати: визначення квазінейтральності, рівняння магнітної гідродинаміки, типи та властивості МГД-хвиль, поняття вмерзлості силової лінії, наближення ведучого центра для руху частинки в електромагнітному полі, теорію нелінійного резонансу, рівняння Власова, механізм гамування Ландау.
Вміти: рахувати поляризацію МГД-хвиль; оцінити характерні часи зіткнень, спітцерову електропровідність та коефіцієнти класичної дифузії та дифузії плазми; користуватись наближенням ведучого центрe для аналізу руху зарядженої частинки; оцінити ширину резонансів у гамільтонової системи та границю її переходу до хаосу.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Електродинаміка, Механіка суцільного середовища, Термодинаміка та статистична фізика, Фізична кінетика.

Зміст дисципліни: Розглядаються основні поняття та методичні підходи фізики плазми, які включають поняття про квазінейтральність, магнітогідродинамічний (МГД) та кінетичний підходи до вивчення хвиль у плазмі, поняття про нестійкості плазми, основи дрейфової теорії руху заряджених частинок, основи теорії перенесення в плазмі.


Рекомендована література:
1. Заславский Г. М., Сагдеев Р. З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса. - М.: Наука, 1988.
2. Ситенко А. Г., Мальнєв В. М. Основи теорії плазми. - К.: Наукова думка, 1994.
3. Котельников И. А., Ступаков Г. В. Лекции по физике плазмы. - Новосибирск: НГУ, 1996.
4. Франк-Каменецкий Д. А. Лекции по физике плазмы. - М.: Атомиздат, 1964.
5. Кадомцев Б. Б. Коллективные явления в плазме. - М.: Наука, 1976.
6. Чен Ф. Введение в физику плазмы. - М.: Мир, 1987.
7. Bellan P. M. Fundamentals of Plasma Physics. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
8. Huba J. D. Revised NRL Plasma Formulary. - Washington: Naval Research Laboratory, 1998.
9. White R. B. The Theory of Toroidally Confined Plasmas. - London: Imperial College Press, 2006.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття , самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - залік.

Мова навчання: українська