НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 279229

Назва:

Квантова теорія поляАнотація: Квантова механіка багатьох взаємодіючих частинок в термінах полів. Представлення вторинного квантування. Квантово-польова модель слабо-взаємодіючого бозе-газу. Явище надплинності. Квантово-польова теорія Фермі-газу та Фермі-рідин. Теорія надпровідності. Електрон-фотонна взаємодія. Релятивістська теорія поля. Поле Дірака. Взаємодія спінорного поля з електромагнітним. Принцип квантування вільних полів. Квантова механіка на основі функціонального інтегралу. Квантування сингулярних гамільтонових систем. Гамільтонові системи з в'язями (вільна релятивістська частинка, вільна релятивістська струна). Фізичні ефекти в другому порядку збурень у квантовій електродинаміці. Розбіжності фейманівських діаграм. Перенормування заряда і маси електрона вакууму. Аномальний магнітний момент електрона. Лембівській зсув енергетичних рівнів воднеподібних атомів.

Тип дисципліни: нормативний

Рік навчання: II

Семестр: 3, 4

Кількість кредитів: 10 (загальна кількість годин 300); аудиторні години - 108 (лекції - 56, практичні заняття - 52); самостійна робота - 192. 2 семестр - 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28 практичні заняття - 26); самостійна робота - 96. 4 семестр - 5 кредитів (загальна кількість годин 150); аудиторні години - 54 (лекції - 28, практичні заняття - 26); самостійна робота - 96.

Форма контролю: залік, іспит.

Викладач(і): старший викладач, канд. фіз.-мат.наук БЕЗВЕРШЕНКО Ю.В., асистент СОБОЛЬ О.О.

Результати навчання: в результаті засвоєнні курсу студент повинен знати
основні принципи, моделі та методи квантової теорії поля; оволодіти теоретичними методами дослідження класичних та квантових польових систем; засвоїти правила квантування електромагнітного та спінорного полів та застосування методів квантової теорії поля до опису фундаментальних фізичних процесів.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Методи математичної фізики, Теорія функцій комплексної змінної, Термодинаміка та статистична фізика, Квантова теорія багаточастинкових систем, Групи Лі у фізиці.

Зміст дисципліни: Квантова механіка багатьох взаємодіючих частинок в термінах полів. Представлення вторинного квантування. Квантово-польова модель слабо-взаємодіючого бозе-газу. Явище надплинності. Квантово-польова теорія Фермі-газу та Фермі-рідин. Теорія надпровідності. Електрон-фотонна взаємодія. Релятивістська теорія поля. Поле Дірака. Взаємодія спінорного поля з електромагнітним. Принцип квантування вільних полів. Квантова механіка на основі функціонального інтегралу. Квантування сингулярних гамільтонових систем. Гамільтонові системи з в'язями (вільна релятивістська частинка, вільна релятивістська струна). Фізичні ефекти в другому порядку збурень у квантовій електродинаміці. Розбіжності фейманівських діаграм. Перенормування заряда і маси електрона вакууму. Аномальний магнітний момент електрона. Лембівській зсув енергетичних рівнів воднеподібних атомів.


Рекомендована література: 1. М. Пескин, Д. Шрёдер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: РХД, 2001.
2. С. Вейнберг, Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Физматлит, 2003.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - лекції, практичні заняття Підсумковий контроль (30 %) - залік, іспит

Мова навчання: українська