НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 280135

Назва:

СоціолінгвістикаАнотація: Курс спрямований на вивчення питань взаємодії мови та суспільства, формування знань про українську мовну дійсність, взаємозв'язки мов, особливості мовних ситуацій, причинно-наслідкові зв'язки між мовою та державою, мовою та ідеологією, мовою і нацією, мовою і політикою, мовою і релігією, соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови в історії й сьогоденні, формування вміння інтерпретувати навколишню мовну дійсність науковими засобами. Основну увагу приділено актуальним для України питанням соціальної стратифікації мови, білінгвізму, типів мовних ситуацій, особливостей побутування української мови у двомовному суспільстві, специфіки функціювання мови в тоталітарній державі, практичним завданням мовної політики. МЕТА І ЗАВДАННЯ Мета курсу - формування чіткого уявлення про вплив соціального чинника на функціювання і взаємодію мов, знання про мовне облаштування світу, мовну ситуацію та мовну політику в Україні. Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: актуалізація соціолінгвістичної проблематики, що має безпосередній стосунок до сучасної мовно-культурної ситуації в Україні (мовна ситуація сучасної України й проблема двомовності / багатомовності; мовні контакти, мовна інтерференція та її наслідки для стану й розвитку української мови тощо); формування знань про мовне будівництво у світі та в Україні, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в перебігу мовних ситуацій; розкриття змісту теоретичних категорій, заходів і механізмів здійснення мовної політики; формування знань про соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови, вміння аналізувати різні аспекти взаємодії мови, суспільства і людини.

Викладач(і): Ренчка І.Є., к.філол.н., доц.

Зміст дисципліни: Основна увага під час вивчення курсу зосереджена довкола соціолінгвістичних проблем, пов'язаних з історією української мови і її функціюнням, а також соціокультурних, політичних та територіальних чинників, що зумовили відмінності її соціального статусу та суспільних функцій упродовж нового та новітнього періоду розвитку літературної мови. Передбачено вивчити комплекс соціо- та психолінгвістичних питань, пов'язаних із білінгвізмом - індивідуальним та масовим, диглосією, деформаціями постколоніальних міжмовних відносин. До завдань курсу входить також вивчення досвіду мовного планування зарубіжних країн, аналіз сучасної мовної політики України та визначення її практичних завдань. Значущість завдань, що стоять перед українською соціолінгвістикою, зумовлена нагальністю потреб нашої держави - впровадження ефективного мовного планування та мовної політики. З огляду на це, курс орієнтовано передусім на специфіку сучасного мовного життя України.