НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294180

Назва:

Вступ до "Могилянських" студійАнотація: Програма навчального курсу передбачає розкриття теоретичних засад становлення єдиного простору вищої освіти в Європі та особливостей впровадження основних принципів Болонського процесу в НаУКМА, представити їх історичне становлення та сучасні тенденції розвитку; розкрити особливості навчального процесу в НаУКМА, основи організації наукових студій та самостійної роботи, надати навички роботи з джерелами інформації та познайомити з університетською бібліотекою та її ресурсами, надати основні вміння щодо самоорганізації та поведінки в університетському середовищі, виробити у студентів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: Загальні год.60, ауд. 26, лекції 14, семінари 2, практичні 10 ЄКТС 24

Форма контролю: залік

Викладач(і): проф. Квіт С.М., ст.викладач Чуканова С.О., ст.викладач Корольова О.О.

Результати навчання: Засвоєння теоретичних та методологічних аспектів впровадження основних принципів Болонського процесу та їх значення для вищої школи України та НаУКМА, зокрема:
Знати та розуміти:
- сутність, основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу
- історичні етапи розвитку спільної європейської зони вищої освіти в контексті світової
- тенденції сучасних моделей університетської освіти
- основні положення законодавства України в галузі вищої освіти

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: нормативні дисципліни

Зміст дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних вимог освіти та потреб розвитку у студентів критичного мислення, здатності ефективно працювати з інформацією, аналізувати та узагальнювати отримані знання, використовувати комп’ютерні та комунікаційні технології для освітніх та дослідницьких потреб, ефективно володіти методами


Рекомендована література: Закон України "Про вищу освіту"
The Bologna Declaration of 19 June 1999 : joint declaration of the European Ministers of Education [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00- Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF (переглянуто 27. 08. 2013 р.). Переклад: Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський простір у сфері вищої освіти" : [Декларація, Міжнародний документ від 19.
06. 1999 р.] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_525 (переглянуто 27. 08. 2013).
Вища освіта і Болонський процес : навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний транспортний університет. - Київ : Знання України
Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects - https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn?action=enroll
Learning How To Learn for Youth - https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn- youth
Академічна доброчесність в університеті - https://vumonline.ua/course/academic-integrity- at-the-university/


Форми та методи навчання: лекцйні, семінарські заняття, практичні, самостіна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %): усне опитування, виконання тематичних завдань. Підсумковий контроль (30 %): контрольні завдання, тест. Форма контролю: залік (тест).

Мова навчання: українська