НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294187

Назва:

Основи загальної екологіїАнотація: Курс знайомить студентів з основними розділами сучасної екологічної науки: фундаментальною екологією, інвайронменталістикою та соціоекологією. Передбачається вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами і їхніми популяціями, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Розглядається вчення про біосферу й екосистеми, проблеми джерел і потоків енергії в екосистемах; проблеми взаємодії людини і довкілля, екологічної етики.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 42;. лекції - 28 год., лабораторні заняття - 14 год.; самостійна робота - 48, кількість кредитів ЄКТС - 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): професор Шевцова Людмила Василівна

Результати навчання: В результаті розкриття закономірностей взаємодії живих організмів, в тому числі й людини, з навколишнім середовищем студенти оволодіють знаннями, які відображають зміст, структуру та закони функціонування екологічних систем - від мікросистем до біосфери; усвідомлять виняткову роль і значущість взаємодії людини з навколишнім середовищем та відповідальність за негативні наслідки такої взаємодії; сформують уміння і навички ефективного запобігання та вирішення екологічних та еко-соціальних проблем; розвинуть світоглядні принципи сталого розвитку людського суспільства.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна біологія, хімія, ботаніка, зоологія.

Зміст дисципліни: Основними темами є: Екосистеми та їхні характеристики. Енергетика та продуктивність екосистем. Стабільність і розвиток екосистем. Екологічні фактори. Закономірності дії екологічних факторів. Екологічна ніша. Біорізноманіття та біоми Землі. Популяція: структура та властивості. Динаміка популяцій.


Рекомендована література: 1. Одум Ю. Зкология. Т. 1, 2. - М.: Мир, 1986.
2. Бигон М., Харпер Дж., Таусенд К. Зкология. Особи, популяции, сообщества. Т. 1, 2. - М.: Мир, 1989.
3. Гандзюра В. П. Екологія. - Київ, 2012. - 400 с.
4. Потіш Л. А. Екологія. - Київ, "Знання", 2008. - 271 с.
5. Олійник Я. Б., П. Г. Шищенко П. Г. Гавриленко О. П. Основи екології: підручник. - К.: Знання, 2012. - 558 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські та лабораторні заняття, сам. робота

Методи й критерії оцінювання: лекції, семінарські та лабораторні заняття, сам. робота

Мова навчання: українська.