НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294188

Назва:

Загальна хіміяАнотація: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.

Тип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): професор, д.н. Голуб О.А., проф., д.н. Вакулюк П.В.

Результати навчання: сформувати у студентів поняття про основи загальної та неорганічної хімії та навчити студентів використовувати знання з неорганічної та загальної хімії для аналізу будови, хімічних властивостей, умов добування неорганічних речовин; аналізу та прогнозуванню екологічної ситуації; виконанню хімічного експерименту

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільний курс хімії та фізики

Зміст дисципліни: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Рекомендована література:
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. Загальна хімія. Навчально-методичний посібник. - К.: НаУКМА, 2021.
2. А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава. Окисно-відновні реакції. Методичні рекомендації. - Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, Київ., 2010.
3. Григор'єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М., Голуб О.А. Загальна хімія. - К.: Вища школа, 2009.
4. Романова H.B. Загальна та неорганічна хімія. - Київ - Ірпінь: Перун, 2007.
5. Сегеда А., Голуб О., Стоєцький А. Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Загальгна та неорганічна хімія. Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва / Підруч. для студентів ВНЗ, 3-є вид. - Харків, НФаУ: Золоті сторінки, 2017.
2. Загальна хімія. А.В. Голубєв, О.А. Голуб, В.І. Лисін, І.В. Коваленко, Г.В. Тарасенко / Підручник. Частина І. За ред. акад. УАН Голубєва А.В. - К.: Кондор - Видавництво, 2016.
3. Загальна хімія. Панасенко О.І., Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега_Дерибас М.Д., Панасенко Т.В. та ін./ Підручник - Запоріжжя: ЗДМУ, 2016.
4. Основи теоретичної хімії. Яворський В.Т. / Підручник. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2016.
5. Окисно-відновні реакції. А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава. / Методичні рекомендації. - Київ. Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2010.
6. Збірник задач з хімії. Березан О. / Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.
7. Загальна та неорганічна хімія. Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк / Навч. посіб. - Львів Нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
8. Загальна і неорганічна хімія. Ф.М. Боднарюк / Частина І: навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2006.
9. Загальна і неорганічна хімія. Ф.М. Боднарюк / Частина ІІ: навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009.
10. Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури. Сегеда А., Голуб О., Стоєцький А. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.
11. Хімія. Збірник ускладнених задач. Березан О. / Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.
12. Загальна та неорганічна хімія. Практикум. / Слободяник М.С., Улько Н.В., Бойко K.M., Самойленко В.М. - К: Вища школа, 2004.
13. Загальна та неорганічна хімія. В.А. Копілевич [та ін.] / Підруч. для студ. ВНЗ. - К. : Фенікс, 2003.
14. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. Неділько С.А., Попель П.П. - Київ: Либідь, 2001.
15. Загальна та неорганічна хімія. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. / (у 2-х томах). - Київ: Педагогічна преса, 2000.
16. Основи загальної хімії. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк Щ.С., Кінжибало В.В. - Львів: Світ. 2000.
17. Найважливіші класи неорганічних сполук. Скопенко В.В., Григор'єва В.В. - К.: Либідь, 1996.
Термінологічний посібник з хімії. Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. - К.: ІЗМН, 1996.
18. Іван Пулюй. Збірник праць. За загальною редакцією професора Василя Шендеровського. - К.:Видавництво "Рада", 1996.
19. Довідник з елементарної хімії. Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа І.П., Шевченко Ф.Д. - Київ: Наукова думка, 1985.
20. Загальна хімія. Глінка Н.Л. - К.: "Вища школа", 1982.
21. Олімпіадні задачі з хімії. Мушкало Н.Н., Брайко В.І. - Київ: "Радянська школа", 1974.
22. Загальна та неорганічна хімія Голуб A.M. / (у 2-х томах). - Київ: Видавництво КДУ, 1968-1970.
Форми та методи навчання: лекції (22 год.), практично-лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (46год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі -70 балів; екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська