НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294189

Назва:

Загальна фізикаАнотація: Фізика є фундаментальною наукою про природу, закономірності руху матерії, її будову, властивості; вона встановлює загальні закономірності, які необхідно знати для свідомого розуміння і творчого засвоєння фахових дисциплін, пов’язаних з природничими науками. Курс загальної фізики підводить до основ природознавства, базисного вивчення стану матеріальної системи, вивчення її динамічної поведінки, користування математичними засобами для отримання відповідних характеристичних показників, кінематичних значень, оцінки точності їх отримання.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: 1 та 2

Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин - 180); аудиторні години - 88 (лекції - 40, практичні заняття - 48), самостійна робота - 92. 1 семестр - 3 кредити (загальна кількість годин 90); аудиторні години - 44 (лекції - 20, практичні заняття - 24); самостійна робота - 46. 2 семестр - 3 кредити (загальна кількість годин 90); аудиторні години - 44 (лекції - 20, практичні заняття - 24); самостійна робота - 46.

Форма контролю: залік; екзамен

Викладач(і): лектор: професор, д.ф.м.н. ХОМЕНКОВА Л.Ю.; практичні заняття: ст.викладач, к.ф.м.н. ІСАЄВА. О.Ф, доцент, к.ф.м.н. СТРІЛЬЧУК О.М., доцент, к.ф.м.н. СМІРНОВ О.Б.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студент повинен знати основні закони і поняття усіх передбачених навчальною програмою розділів курсу та вміти їх застосовувати самостійно для одержання нових наукових і практичних знань, самостійно планувати та проводити експеримент, аналізувати отримані результати та узагальнювати їх, робити правильні висновки з зіставлення результатів теорії і експерименту, а також пояснювати сутність широкого кола явищ з царини фізики та споріднених дисциплін.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові знання зі шкільного курсу фізики та математики; вища математика — основи векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, теорії степеневих рядів та рядів Фур`є, поняття про диференційні рівняння.

Зміст дисципліни: Курс «Загальна фізика» містить п’ять розділів — «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика та фізика ядра». Викладання курсу починається з введення базових понять, що стосуються усієї фізики, її витоків, структури, принципів та методів побудови сучасної фізики. За допомогою вищої математики викладаються теми кожного розділу. На лекціях надається теоретичний матеріал разом з алгоритмами розв’язання задач. Практичні заняття присвячені виконанню лабораторних робіт та опануванню різних видів експериментальної роботи та обробки одержаних результатів


Рекомендована література:
Основні
1. М.М.Воловик. Фізика для університетів. Повний курс в одному томі. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. 2005. – Київ; Ірпінь: Перун. – 864 с.
2. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка– Київ, «Техніка», 2006. – 518 с. до бібліотеки НаУКМА
3. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. Кн.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.
4. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Кн.2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Либідь, 2001. – 424 с.
5. Практикум з механіки. Навчальний посібник. (упорядники Голод П.І., Шиманська О.Т., Мельник Р.М., Рудько Г.Ю.). – Київ: Видавничний дім ”КМ Академія”. - 2004.
6. О.Т. Шиманська. Молекулярна фізика. Фізичний практикум. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів. Видавництво ”Евросвіт”, Львів,
2009, - 344 с., (стрр. 9-80, тут є оцінки похибок експериментальних досліджень).

Задачники
9. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Изд-е 3-е, Санкт.-Петербург, Изд-во „Лань”, 2001. – 416 c. (Рос. мова) до бібліотеки НаУКМА
10. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. – 381 с.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: 1 семестр - поточний контроль (70 %), підсумковий контроль (30 %) залік; 2 семестр - поточний контроль (70 %), підсумковий контроль (30 %) екзамен.

Мова навчання: українська