НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294190

Назва:

Неорганічна хіміяАнотація: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): професор, д.н. Голуб О.А., проф., д.н. Вакулюк П.В.

Результати навчання: сформувати у студентів поняття про основи загальної та неорганічної хімії та навчити студентів використовувати знання з неорганічної та загальної хімії для аналізу будови, хімічних властивостей, умов добування неорганічних речовин; аналізу та прогнозуванню екологічної ситуації; виконанню хімічного експерименту

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільний курс хімії та фізики

Зміст дисципліни: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Рекомендована література: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Загальгна та неорганічна хімія. Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва / Підруч. для студентів ВНЗ, 3-є вид. - Харків, НФаУ: Золоті сторінки, 2017.
2. Неорганічна хімія (Хімія біологічних елементів). Панасенко О.І., Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега_Дерибас М.Д., Панасенко Т.В. та ін./ Посібник - Запоріжжя: Карат, 2017.
3. Неорганічна хімія. В.Т. Яворський / Підручник, 2-е видання, доповнене і доопрацьоване. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.
4. Окисно-відновні реакції. А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава. / Методичні рекомендації. - Київ. Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2010.
5. Загальна хімія. Григор'єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М., Голуб О.А. - К.: Вища школа, 2009.
6. Збірник задач з хімії. Березан О. / Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.
7. Загальна та неорганічна хімія. Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк / Навч. посіб. - Львів Нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
8. Загальна та неорганічна хімія. Романова H.B. - Київ - Ірпінь: Перун, 2007.
9. Загальна і неорганічна хімія. Ф.М. Боднарюк / Частина І: навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2006.
10. Загальна і неорганічна хімія. Ф.М. Боднарюк / Частина ІІ: навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009.
11. Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури. Сегеда А., Голуб О., Стоєцький А. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.
12. Хімія. Збірник ускладнених задач. Березан О. / Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.
13. Загальна та неорганічна хімія. Практикум. / Слободяник М.С., Улько Н.В., Бойко K.M., Самойленко В.М. - К: Вища школа, 2004.
14. Загальна та неорганічна хімія. В.А. Копілевич [та ін.] / Підруч. для студ. ВНЗ. - К. : Фенікс, 2003.
15. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan. Chemistry of the Elements (2nd ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997.
16. Вступ до хімічної номенклатури. Білодід О.І., Голуб О.А., Корнілов А.М., Корнілов М.Ю., Кутров Г.П., Нерознак С.В., Цимбал Н.А. - К.: Школяр, 1997.
17. Загальна хімія. Глінка Н.Л. - К.: "Вища школа", 1982.
18. Олімпіадні задачі з хімії. Мушкало Н.Н., Брайко В.І. /Київ: "Радянська школа", 1974.
19. Загальна та неорганічна хімія (у 2-х томах). Голуб A.M. - Київ: Вид-во КДУ, 1968-1970.


Форми та методи навчання: лекції (22 год.), практично-лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (46 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі -70 балів; екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська