НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294191

Назва:

Біоорганічна хіміяАнотація: Теоретичні основи біоорганічної хімії - класифікація, номенклатура, будова та типи реакцій біоорганічних сполук. Будова та хімічні властивості (реакційна здатність) основних класів біоорганічних сполук - карбонільних, гідроксилвмісних, гетеро-функціональних та гетероциклічних сполук. Будова та хімічні властивості основних класів біоорганічних сполук: альдегідів, кетонів, карбонових кислот, спиртів, вуглеводів, ліпідів, амінокислот, нуклеотидів, нуклеїнових кислот та їх похідних. Роль біоорганічних сполук у структурно-функціональній організації та метаболізмі живих організмів.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 22

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Васильченко О.А., кандидат медичних наук, доцент., Куниця Н.І., старший викладач

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати класифікацію біоорганічних сполук за будовою карбонового ланцюга і природою функціональних груп;
- вміти користуватись правилами систематичної номенклатури для написання структурних формул;
- вміти складати рівняння реакцій перетворень біоорганічних сполук;
- вміти проводити якісні реакції, що характеризують найбільш типові хімічні властивості біоорганічних сполук;
- оволодіти навиками проведення хімічного експерименту, реєструвати та аналізувати результати експерименту, оформляти протоколи експериментальних досліджень;
- знати основні положення техніки безпеки під час роботи в хімічній лабораторії та дотримуватись їх.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна хімія, Неорганічна хімія, Аналітична хімія, Вступ до спеціальності.

Зміст дисципліни: Класифікація, номенклатура, будова та типи реакцій біоорганічних сполук. Хімічні властивості (реакційна здатність) основних класів біоорганічних сполук – к 4. Проводити якісні реакції, що характеризують найбільш типові хімічні властивості біоорганічних сполук. 5. Оволодіти навиками проведення хімічного формляти протоколи експериментальних досліджень. 6. Засвоїти основні положення з техніки безпеки під час роботи в хімічній лабораторії.


Рекомендована література: 1. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. - Вінниця: Нова Книга, 2004.- 464 с.
2. Губський Ю.І., Хмелевський Ю.В., Сударикова Л.Г., Усатенко О.К. Біоорганічна хімія. - К.: Вища школа, 1997. - 286 с.
3. Стеценко О.В., Виноградова Р.П. Біоорганічна хімія: Навч. Посібник. - К.: Вища школа, 1992. - 327 с.
4. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. - М.: Просвещение, 1987. - 815 с.
5. Тюкавкина Н.А. Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. - М.: Медицина, 1985.-480 с.
6. Черних В.П., Зіменковський Б.С., Грищенко І.С. Органічна хімія: у 3 кн. - Харків: Основа, 1997.- Кн. 1.- 145 с.; Кн. 2. - 480 с.; Кн. 3. -256 с.
7. Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии /Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: Медицина, 1985. - 256 с.
8. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. - Київ: Освіта, 1998. - 176 с.
9. Степаненко Б.Н. Курс органической химии (в 2-х частях). - М.: Высшая шк., 1976. - ч.1. - 448 с.; ч.2. - 302 с.


Форми та методи навчання: лекції (20 год.), лабораторні заняття (24 год.), самостійна робота (46 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (48 %); - контрольні роботи (2) (22 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.