НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294192

Назва:

Зоологія безхребетнихАнотація: Система тваринного світу. Сучасний стан зоологічної науки та її місце серед біологічних дисциплін і значення серед фундаментальних та прикладних біологічних наук. Безхребетні - план будови та рівні організації, життєві цикли розвитку, біологічні особливості, місце в екосистемах, розповсюдження, походження і філогенетичні зв'язки головних таксономічних одиниць, закономірності індивідуального та історичного розвитку. Систематика безхребетних тварин. Специфіка проявів загально-біологічних законів на прикладі безхребетних тварин, порівняльні анатомо-морфологічні особливості систем органів і головні риси їх еволюції, роль у біосфері, житті та господарській діяльності людини.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 1.

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 4.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Омері І.Д. кандидат біологічних наук, доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- різноманітність тваринного світу, основні закономірності його формування;
- загально-біологічні поняття виду, системи живих організмів, примітивності організації, життєвого циклу;
- гіпотези виникнення багатоклітинності, походження метамерії, целома, виникнення та еволюцію паразитизму та мутуалізму;
- анатомо-морфологічні особливості будови систем органів безхребетних тварин;
- способи дробіння яйця, закладки зародкових листків та їх похідних;
- способи живлення та розмноження тварин,
- просторовий розподіл, будову, еволюцію та систематику тварин, їх значення в житті людини.
Студент повинен вміти:
- працювати в лабораторії та польових умовах;
- здійснювати аналіз літературних джерел з метою підготовки відповідних оглядів;
- набути навички з анатомування безхребетних тварин,
- користуватися відповідними джерелами (визначники і посібники) і вміти визначати безхребетних тварин;
- використовувати латинську мову для позначання систематичних об'єктів різного рівня на прикладі безхребетних тварин.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Шкільний курс з зоології

Зміст дисципліни: 1. Зоологія безхребетних як наука. Предмет і завдання зоології. 2. Підцарство Рrоtоzоа - Найпростіші. Тип Sarcomastigophora - Саркоджгутиконосці. Тип Apicomplexa - Передньокомплексні. Тип Ciliophora - Війконосні або Інфузорії. Тип Лабіринтули (Labyrinthomorpha); Тип Асцетоспорові (Ascetospora). 3. Підцарство Metazoa - Багатоклітинні. Надрозділ Phagocytellozoa - Фагоцителоподібні. Тип Placozoa - Пластинчасті. Надрозділ Parazoa - Нижчі багатоклітинні тварини. Тип Spongia - Губки. 4. Надрозділ Eumetazoa - Справжні або Вищі багатоклітинні тварини. Розділ радіально-симетричні або двошарові - Radiata. Тип Coelenterata - Кишковопорожнинні. Тип Ctenophora - Реброплави. 5. Розділ двосторонньо-симетричні або тришарові - Bilateria. Підрозділ Acoelomata - нецеломічні тварини. Тип Plathelminthes - Плоскі черви. 6. Тип Nemathelminthes - Первиннопорожнинні. 7. Тип Rotifera - Коловертки. Тип Acanthocephales - Головохоботні. Тип Nemertini. Тип Kamptozoa. Тип Sipunculida. Тип Echiurida. 8. Підрозділ Coelomata - целомічні тварини Тип Annelida - Кільчасті черви. 9. Тип Mollusca. 10. Тип Arthropoda - Членистоногі. Підтип Trilobitomorpha. 11. Підтип Branchiata. Підтип Chelicerata. 12. Підтип Tracheata. Надклас Myriapoda. Надклас Hexapoda. 13. Підрозділ Coelomata - целомічні тварини Тип Тихоходи (Tardigrada). Тип Первиннотрахейні (Onichophora). Тип Фороніди (Phoronida). Тип Моховатки (Bryozoa). Тип Плечоногі (Brachiopoda). 14. Підрозділ Вториннороті (Deuterostomia). Тип Голкошкірі (Echinodermata). Тип Щетинкощелепні (Chaetognatha). 15. Тип Погонофори (Pogonophora). Тип Напівхордові (Hemichordata).


Рекомендована література: Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. Кн. 1. К.: Либідь. 1995. Кн. 2. К.: Либідь. 1996. Кн. 3. К.: Либідь. 1997.
Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные: Новый обобщенный подход. М.: Мир. 1992.
Догель В. А. Зоология беспозвоночных. 7-е изд. М.: Выс. шк. 1981.
Жизнь животных. 2-е изд. Т. 1. М.: Просвещение. 1987. Т. 2. М.: Просвещение. 1988. Т. 3. М.: Просвещение. 1984.
Рупперт Э.Э., Барнс Р.Д., Фокс Р.С. Зоология беспозвоночных (в 4-х томах). - М.: Академия, 2008.


Форми та методи навчання: лекції (30 год.), та лабораторні заняття (30 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях (45 %); - контрольна робота (25 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.