НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294193

Назва:

Вступ до спеціальностіАнотація: В навчальній дисципліні розглядаються особливості хімічного складу і структурно-функціональної організації живого, генетична інформація, її збереження та реалізація в процесі самооновлення. Саморегуляція в біологічних системах. Обмін речовин, процеси анаболізму і катаболізму. Самовідтворення біологічних систем, онтогенез клітини та багатоклітинного організму. Походження й еволюція життя. Мета курсу - надати студентам можливість отримати внесок до розвитку наступних компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань, здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей, здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси, здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів, здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів, здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.

Тип дисципліни: нормативний.

Рік навчання: перший.

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Пасічник Т.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен
1) відтворювати етапи розвитку біології як науки з наголошенням на методичній базі розвитку цієї науки;
2) фахово пояснювати різницю між живими та неживими природними системами;
3) давати визначення термінам та поняттям гіпотеза та основи наукового методу дослідження; розуміти сутність поняття "наукова гіпотеза" та нерозривний зв'язок між можливостями доказу гіпотезу та методичною базою, якою володіє наука на час її виникнення;
4) закріпити та розширити знання про основні систематичні категорії біологічних видів на Землі та біологічну еволюцію;
5) описати зміст окремих біологічних дисциплін, які читатимуться бакалаврам спеціальності "Біологія та біотехнологія" та сферами застосування знань, набутих бакалаврами-біологами, у сучасному суспільстві;
6) використовувати при роботі довідкову та наукову літературу, знаходити інші необхідні джерела інформації і працювати з ними.
7) застосовувати методи світлової мікроскопії для аналізу будови клітин з різним типом організації


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільні базові знання з біології, фізики та хімії.

Зміст дисципліни: Біологія як наука про життя. Рівні організації, що їх вивчає біологія. Загальний план будови живих систем. Основи термодинаміки живих систем. Утворення життя на Землі - загальні відомості. Форми біологічного існування. Методи, які використовуються в біології, їх класифікація, сфери використання та перспективи розвитку. Розділи біології, їх предмет та об'єкти. Фундаментальна та прикладна біологія. Перспективи біології як науки - сучасний погляд на проблему.


Рекомендована література: 1. Lisa Bartee, Walter Shriner, Catherine Creech. Principles of Biology. - 2017. - 2017. ISBN 13: 9781636350400
2. Stephen R Bolsover, Andrea Townsend-Nicholson, Greg FitzHarris, Elizabeth A Shephard, Jeremy S Hyams, Sandip Patel, Stephen Bolsover/ Cell Biology: A Short Course4th Edition. - Wiley-Blackwell (21.03.2022). - ISBN-13 978-1119757764
3. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. - 3-є вид. Київ: "Медицина", 2021. - 544с.
4. Raven Biology. 6th ed. - McGraw-Hill, 2005. - 1240 p.
5. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Walter, P., Molecular Biology of the Cell, fourth edition, Garland Publishing Inc., New York and London, 2002.
6. Суховія М.І., Шафраньош І.І., Шафраньош М.І. Методи медико-біологічних досліджень. - Ужгород: Видавництво УжНУ, "Говерла", 2022. -53 с.
7. Фізичні методи в молекулярній генетиці. Практикум: навч. посіб. / К. С. Афанасьєва. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. - 127 с.


Форми та методи навчання: лекції (20 год.), семінарські (18 год.) та лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (60 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська.