НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294194

Назва:

Анатомія рослинАнотація: дисципліна дозволяє студентам детальніше ознайомитися з особливостями будови саме рослинної клітини (поглибити знання, отримані в курсі Цитологія та гістологія). Розглядаються особливості будови та функцій різних типів рослинних тканин, органів рослинного організму. Студенти протягом курсу навчаються виготовляти та розглядати під світловим мікроскопом тимчасові препарати рослинних тканин, визначати різни типи рослинних клітин та тканин під мікроскопом.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: перший.

Кількість кредитів: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.б.н., ст.викладач Єфіменко Т.С.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі анатомії рослин і на межі предметних галузей;
- вміти аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів (на прикладі рослин);
- демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів (на прикладі рослин), розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу рослинних організмів.


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Цитологія та гістологія, Вступ до спеціальності.

Зміст дисципліни: 1.Історія розвитку та предмет анатомії рослин. Особливості рослинної клітини. Розвиток насіннєвої рослини. 2. Запасні поживні речовини рослинних клітин. 3. Основні рослинні тканини: різні типи паренхіми, коленхіма, склеренхіма. 4. Покривні та провідні тканини рослин. Особливі утворення епідерми: трихоми і продихи. Ксилема та флоема. 5. Анатомічна будова стебла рослини. 6. Анатомічна будова кореня. 7. Будова листка, типи листків. 8. Анатомічна будова квітки, насінини, плода.


Рекомендована література: 1. Лотова Л.И., Морфология и анатомия высших растений.- М.: Эдиториал УРСС, 2001 - 526с.
2. Эзау К., Анатомия семенных растений: в 2 кн. - М.: Мир, 1980 - кн.1-2.
3. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф. та ін., Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. - К.: Фітосоціоцентр, 1998 - 215с.
4. Crang R., Lyons-Sobasky S., Wise R. Plant Anatomy. A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants. Springer Nature Swizerland AG, 2018. 732 p.
5. Rudall P. Anatomy of flowering plants. Third Edition. Cambridge University Press, 2007. 159 p.
6. Cutler D.F., Botha T., Stevenson D. W. Plant Anatomy, An Applied Approach. Blackwell Publishing, 2007. 313 p.
7. Bidlack J.E., Jansky S.H. Stern's Introductory Plant Biology. Edition Twelve. MaGraw-Hill, 2011. 641 p.
8. Beck C.B. An Introduction to Plant Structure and Development. Second Edition. Cambridge University Press, 2010. 465 p.


Форми та методи навчання: лекції (16 год.), практичні заняття (14 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях (56 %); - контрольна робота (14 %); - підсумковий контроль (залік) - (30 %).

Мова навчання: українська.