НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294195

Назва:

МікробіологіяАнотація: Курс охоплює основні питання сучасної мікробіології, передбачені програмами підготовки студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглядається місце мікроорганізмів у системі живих істот, сучасні досягнення у вивченні морфології, цитології, фізіології, біохімії, генетики та екології мікроорганізмів. Представлено новітні принципи систематики, класифікації та ідентифікації мікроорганізмів, висвітлюються найважливіші властивості мікроорганізмів, формується уявлення щодо основних фізіологічних груп мікроорганізмів та їхнього значення у біогеохімічних процесах, біотехнологічних процесах, господарській діяльності людини та медицині.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 3.

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 4,5.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Фуртат І.М., кандидат біологічних наук, доцент.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати базові поняття, терміни та методи, що застосовуються у мікробіології,
- володіти сучасною інформацією стосовно ролі та значення мікроорганізмів у природі,
- мати уявлення про морфологію основних фізіологічних груп бактерій та деяких еукаріотичних мікроорганізмів (міцеліальних грибів та дріжджів),
- мати уявлення про особливості будови, структурної організації та хімічного складу клітин - представників основних фізіологічних груп прокаріотичних організмів,
- мати уявлення стосовно особливостей обміну речовин та генетики прокаріотичних організмів, а також біологічних особливостей основних фізіологічних груп прокаріотів,
- знати правила та особливості роботи у мікробіологічній лабораторії,
- володіти методами стерилізації та технікою роботи у стерильних умовах, технікою мікроскопіювання, техніками виготовлення та фіксації препаратів мікроорганізмів,
- вміти працювати з мікробіологічними об'єктами та володіти методами культивування мікроорганізмів у лабораторних умовах,
- визначати морфологію бактерій, їхні культуральні та фізіолого-біохімічні властивості,
- володіти основними методами виділення чистих культур та первинної ідентифікації мікроорганізмів, виділених з різних біотопів,
- опанувати основні методи мікробіологічних досліджень,
- створювати схеми експериментів,
- фіксувати, описувати та аналізувати первинні дані експериментів,
- аналізувати та виявляти різницю у протіканні процесів метаболізму різних фізіологічних груп мікроорганізмів


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Загальна хімія", "Неорганічна хімія", "Ботаніка", "Зоологія безхребетних", "Цитологія і гістологія", "Основи оптичного мікроскопіювання", "Біоорганічна хімія", "Біохімія", "Механізми клітинного сигналювання", "Молекулярна біологія", "Фізіологія та біохімія рослин"

Зміст дисципліни: Визначення, предмет та основні завдання мікробіології. Морфологія та розміри бактерій. Морфологічне розмаїття прокаріотичних організмів. Рівні клітинної організації та диференціювання прокаріотів. Біоплівки. Форми спокою прокаріотів та форми, що не культивуються. Хімічний склад та будова бактеріальної клітини. Поверхневі структури бактерій, що межують із оточуючим середовищем. Клітинна стінка бактерій. Джгутики бактерій. Класифікація та будова. Споротворення та будова ендоспор бактерій. Включення та пігменти мікроорганізмів. Рух бактерій, хемотаксис, аеротаксис, магнітотаксис. Принципи систематики та класифікації прокаріотів та їхні диференційні ознаки порівняно з еукаріотами. Правила та схеми ідентифікації бактерій. Особливості біології окремих фізіологічних груп мікроорганізмів: характеристика груп відповідно до таксономічного положення за Берджі. Вплив фізичних чинників на життєдіяльність мікроорганізмів. Вплив температури, вологості середовища, гідростатичного і осмотичний тиску, кисню, рН середовища. Вплив хімічних речовин на життєдіяльність мікроорганізмів. Культивування і ріст мікроорганізмів. Культури накопичення та чисті культури мікроорганізмів. закономірності росту періодичної культури, поняття по синхронізовані культури. Способи живлення та харчлві потреби прокаріотів. Процеси, що забезпечують проникнення поживних речовин у бактеріальну клітину. Основні метаболічні шляхи мікроорганізмів. Початкові етапи окиснення вуглеводів. Характеристика різних типів бродінь, які здатні здійснювати мікроорганізми. Характеристика різних типів дихання, які здатні здійснювати мікроорганізми. Особливості дихального ланцюга хемолітотрофів. Окиснення аміаку, нітритів, сполук сірки та ін. Метаногенез. Особливості організації, функціонування та самовідтворення геномів прокаріотів. Генетичний обмін у прокаріотів. Мікроорганізми як компоненти біогеоценозу. Взаємовідносини мікроорганізмів між собою та у довкіллі. Мікроорганізми як симбіотичні та антагоністичні партнери


Рекомендована література: Рекомендована література:
1. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Валагурова О.В. Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження. - Київ: Обереги, 2001. - 240 с.
2. Антипчук А. Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія: навчальний посібник. - К. : Кондор, 2005. - 254 с.
3. Іутинська Г. О. Ґрунтова мікробіологія: навчальний посібник. - К.: Арістей, 2006. - 283 с.
4. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С. , Широбоков В.П. Практична мікробіологія: навчальний посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 438 с.
5. Кривко Ю.Я., Корнійчук О.П., Федорович У.М. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень: Електронний посібник. - Львів. 2021. - 540 с.
6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред. В.П.Широбокова. - 3-тє вид., оновл. та допов. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 920 с.
7. Мікробіологія: теорія і практика. Режим доступу Мікробіологія: теорія і практика - підручник для студентів (pidruchnyky.in.ua).
8. Михальський Л.О., Фуртат І.М. Методичні рекомендації та практичні завдання до лабораторних робіт з курсу "Мікробіологія". - Київ: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2000. - 43 с.
9. Михальський Л.О., Радченко О.С., Степура Л.Г., Домбровська І.В., Фуртат І.М. Практикум із загальної мікробіології . - К.: КДУ, 2002. - 111 с.
10. Визначник бактерій Берджі / Під ред. Д. Хоулта та ін. М.: Мир, 1997. - Т.1, Т.2. - 780 с.
11. Патика В.П., С.Я.Коць та ін. Біологічний азот / За ред. В.П. Патики. - Київ: Світ, 2003. - 424 с.
12. Пиріг Т.П. Загальна мікробіологія: підручник. - Київ: НУХТ, 2004. - 471 с.
13. Радченко О.С., Степура Л.Г., Домбровська І.В., Фуртат І.М. Михальський Л.О. Практикум із загальної мікробіології: Навчально-методичний посібник для біологічних спеціальностей вищих закладів освіти (гриф МОН України №1/11-7264 від 04.08.2011 р.). - Київ: Фітосоціоцентр, 2011. - 168 с.
14. Екологія мікроорганізмів. Режим доступу Екологія мікроорганізмів - підручник онлайн (pidruchnyky.in.ua).
Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські (18 год.) та лабораторні заняття (24 год.), самостійна робота (69 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, тестування на лабораторних заняттях, індивідуальне практичні та письмові завдання на лабораторних заняттях); підсумковий контроль - 30 балів (екзамен)

Мова навчання: українська.