НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294199

Назва:

Фізіологія людини та тваринАнотація: навчальна дисципліна "Фізіологія людини і тварин" складається з трьох частин: "Загальна фізіологія", "Регуляція фізіологічних функцій" та "Спеціальна фізіологія". У першій частині вивчаються загальні закономірності функціонування клітин, тканин, органів, систем і організмів, подразливість і збудливість, електричні процеси у збудливих тканинах. Друга частина присвячена вивченню принципів регуляції фізіологічних систем. У третій частині розглядаються особливості функціонування окремих систем організмів людини і тварин у різних умовах.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 3.

Семестр: осінній.

Кількість кредитів: 6.

Викладач(і): Решетнік, кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні поняття: фізіологічна система, фізіологічна функція, регуляція фізіологічних функцій, гомеостаз, адаптація та їх сучасне тлумачення;
- знати основні механізми регуляції фізіологічних систем і фізіологічних функцій;
- знати основні принципи функціонування фізіологічних систем;
- знати специфічні особливості функціонування різних фізіологічних систем;
- знати основні механізми підтримання гомеостазу і фізіологічних констант в організмах людини і тварин;
- вміти формувати фізіологічний експеримент та фізіологічні обстеження, оволодівши базовими поняттями фізіологічних методів;
- вміти аналізувати результати фізіологічних експериментів і обстежень;
- вміти накопичувати і адекватно аналізувати інформацію з опрацьованих в ході вивчення дисципліни тем.Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Цитологія та гістологія, Анатомія людини, Біохімія, Вступ до спеціальності, Біохімія людини

Зміст дисципліни: 1. Фізіологія як наука та її значення. Методи фізіологічних досліджень. Дослідження ПС та ПД. 2. Генерація і проведення збудження по нервових і м'язових волокнах та через нервово-м'язовий синапс. 3. Будова та механізм скорочення скелетних м'язів. 4. Біологічна регуляція, її види та фізіологічне значення. Нервова регуляція як вид біологічної регуляції. 5. Фізіологія автономного (вегетативного) відділу нервової системи та його роль у регуляції вісцеральних функцій. 6. Гуморальна регуляція функцій організму. 7. Фізіологічні властивості серцевого м'язу. Регуляція роботи серця. 8. Основи гемодинаміки. 9. Загальна характеристика системи крові. 10. Механізми транспорту дихальних газів кров'ю. 11. Зовнішнє дихання. Основні механізми газообміну. 12. Загальна характеристика системи травлення. 13. Роль дванадцятипалої кишки, тонкої кишки, товстої кишки в процесах травлення. 14. Фізіологія виділення. 15. Фізіологія обміну речовин та його регуляція. 16. Загальна характеристика сенсорних систем. Поняття "аналізатор". 17. Фізіологія зору. 18. Фізіологія слуху. 19. Фізіологія спинного мозку та мозкового стовбура: провідникова і рефлекторна функції. Задній мозок та його фізіологічні функції. 20. Функціональні особливості проміжного мозку. 21. Функціональні особливості кінцевого мозку. 22. Вища нервова діяльність: основні поняття.


Рекомендована література: 1. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. - К.: Вища школа, 2003. - 463 с.
2. М.Ю. Клевець. Фізіологія людини і тварин / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, М.О. Гальків та ін. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка. - 2012.
3. Філімонов В.І. Фізіологія людини / В.І. Філімонов. - К.: Медицина, 2011. - 488 с.
4. М. Р. Гжегоцький. Фізіологія людини / М. Р. Гжегоцький. В.І. Філімонов, Ю.С. Петришин, О.Г. Мисаковець. - К.: Книга плюс, 2005. - 494 с.
5. Шевчук В.Г. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан та ін. - Вінниця: Нова Книга, 2012. - 448 с.Форми та методи навчання: лекції (44 год.), семінарські (26 год.) та лабораторні заняття (20 год.), самостійна робота (90 год.).

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль на семінарських і лабораторних заняттях (59 %); - контрольна робота (11 %); - підсумковий контроль (екзамен) - (30 %).

Мова навчання: українська.