НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294200

Назва:

Фізіологія та біохімія рослинАнотація: В навчальній дисципліні послідовно розглядаються молекулярні механізми основних фізіологічних функцій зеленої рослини - процесів енергообміну, асиміляції речовин, росту, розвитку, розмноження, виділення речовин, стійкості до несприятливих умов довкілля, хімічний та молекулярний склад, структуру і функції рослинної клітини а також їхнє становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку. Мета курсу - надати студентам можливість отримати додатковий внесок до розвитку наступних компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань, здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей, здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси, здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів, здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 2.

Семестр: весняний.

Кількість кредитів: 4,5.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Пасічник Т.В., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен:
1) давати визначення термінам та поняттям фізіології рослин, описувати особливості хімічного складу, структури та функцій рослинного організму;
2) пояснювати механізми водного режиму, розуміти рушійні сили висхідного потоку води, термодинамічні показники водного режиму рослин, особливості водного режиму різних екологічних груп рослин;
3)відтворювати послідовність хімічних реакцій та подій при метаболізмі рослинних пігментів, в світловій та темновій фазі фотосинтезу, в процесах дихання і бродіння;
4)відтворювати фізіологічні основи способів розмноження та виділення, росту та розвитку, рухів у рослинних організмів;
5) класифікувати системи регуляції рослинного організму, порівнювати роль різних типів фітогормонів на функціональні особливості рослинного організму та основні процеси онтогенезу;
6) пояснювати адаптаційні перебудови рослинного організму в умовах стресу;
7) узагальнювати роль водного режиму, мінерального та вуглецевого живлення в життєдіяльності рослинного організму;
8) застосовувати методи визначення інтенсивності фотосинтезу та дихання у рослинних організмів, хроматографічний метод для розділення пігментів хлоропластів, плазмолітичний та рефрактометричнй метод визначення осмотичного потенціалу та концентрації клітинного соку.Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна та неорганічна хімія, Біорганічна хімія, Біохімія, Анатомія рослин, Ботаніка.

Зміст дисципліни: фізіологія рослинної клітини, водний режим рослин, вуглецеве живлення рослин, мінеральне живлення рослин, дихання, ріст і розвиток рослин, фізіологічні основи стійкості рослин, фізіологія розмноження рослин.


Рекомендована література: 1. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. - К.: "Либідь", 2005. - 808с.
2. Plant Physiology Edited By Philip Stewart, Sabine Globig - Apple Academic Press Toronto-New York.- 2012.-287p.
3. Satish C Bhatla · Manju A. Lal Plant Physiology, Development and Metabolism. - Springer Nature Singapore Pte Ltd.-2018.-1251p.
4. М.С. Кобилецька, О.І. Терек Біохімія рослин. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. - 269 с.


Форми та методи навчання: лекції (24 год.), семінарські (22 год.) та лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (67 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль - 30 (екзамен).

Мова навчання: українська.